dimecres, 29 de desembre de 2010

NOVA PRESTACIÓ PER CURA DE FILLS AMB CANCER O ENFERMETAT GREU


A partir del dia 1 de gener del 2011 entrarà en vigor una nova prestació dirigida als pares i mares per la cura de fills menors que pateixin càncer o una altre malaltia greu que requereixi un ingrés hospitalari de llarga durada. Només es concedirà en el cas de que ambdós progenitors treballin i en podra gaudir un d'ells.

L'import de la prestació serà del 100% de la Base Reguladora per Incapacitat Professional i es concedirà en proporció a la reducció de jornada. La extinció de la prestació es produirà quant s'acabi la necesssitat de cura directa, continua i permanent del menor o quant aquest faci els 18 anys.

Sense cap dubte es tracta d'una prestació de justícia, ateses les necessitats d'aquells que es troben en una situació d'aquestes característiques, per tant sigui Benvinguda.dilluns, 20 de desembre de 2010

EXEMPCIO DE GRAVAMENT PER DETERMINADES OPERACIONS SOCIETÀRIES

El passat 3 de desembre de 2010, va entrar en vigor el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre que inclou, entre d’altres, importants novetats en matèria de tributació d’operacions societàries.
En l’’article 3 d’aquesta norma, han quedat exemptes de tributació en l’impost ITPAJD , la constitució de societats; l’augment de capital, les aportacions que efectuïn els socis que no suposin augment de capital; i el trasllat a Espanya de la seu de la direcció efectiva o del domicili social d’una societat quan ni la una ni l’altre estiguessin prèviament situats en un Estat membre de la Unió Europea.
S’intenta així recolzar l’activitat empresarial de les petites i mitjanes empreses

dijous, 25 de novembre de 2010

PARO AUTÓNOMOS
Si no tiene cubiertas las contingencias profesionales y quiere acceder a la prestación por cese de actividad (paro autónomos) la Tesorería General de la Seguridad Social ha abierto un plazo excepcional de 3 meses, a contar desde el 7 de noviembre de 2010, para poder acceder a la cobertura de contingencias profesionales y a la prestación por cese de la actividad.

El hecho de tener cubierta dicha prestación supone que en caso de cesar la actividad de su negocio podrá disfrutar de un subsidio equivalente al 70% del promedio de las bases cotizadas, siendo su duración hasta un máximo de 12 meses.

Asimismo, para aquellos autónomos que tengan a día de hoy cubiertas las contingencias profesionales, a partir de este mes de noviembre empezarán a cotizar automáticamente para la cobertura de la prestación por cese de actividad, lo que supondrá un incremento en su base de cotización del 2,2% (porcentaje que establecerá anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado), pero se aplicará una bonificación del 0,5% en la cobertura de contingencias comunes.

Por último, aquellos autónomos que solicitaron la cobertura de las contingencias profesionales con anterioridad al 30 de septiembre de 2010, a partir del 1 de enero de 2011 empezarán a cotizar tanto por éstas como por la prestación por cese de actividad.

dimecres, 3 de novembre de 2010

PROPERS CANVIS EN LA COTITZACIO DELS TREBALLADORS AUTONOMS


El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2011 recull noves mesures que afectaran les bases de cotització dels treballadors autònoms, amb la finalitat, no només d'augmentar les recaptacions, sinó d'avançar en l'equiparació entre l'aportació a la Seguretat Social durant la vida laboral i la quantia de la prestació que es rep després de la jubilació.

En aquest sentit, el Govern ha decidit avançar 5 anys l'edat límit que tindran els treballadors autònoms per triar la base de cotització de la Seguretat Social en els últims anys d'activitat professional. A partir de l'1 gener de 2011, els autònoms que vulguin tenir accés a les pensiones més altes quan se jubilin, hauran de cotitzar per les bases màximes, si més no, des dels 45 anys. Els autònoms que actualment tenen entre 45 i 49 anys disposen de termini fins a l'1 d'abril de 2011 per poder canviar la seva base de cotització.

També s'estableix un canvi en les cotitzacions personals dels empresaris que tenen més de 50 treballadors contractats. Des d'ara no podran cotitzar per la base mínima de cotització, tal com ho venien fent, sinó que hauran de passar a pagar, com a mínim, de 840 € a més de 1.000 €. Aquest import equival a la base mínima del Grup 1 de cotització, en el qual s'inclouen els llicenciats i el personal d'alta direcció.

Ja se sap, falten diners.

dilluns, 25 d’octubre de 2010

Barcelona Networking Day


El próximo 11 de Noviembre a las 16:30 h vuelve el Barcelona Networking Day de la mano de Barcelona Activa.

¿Donde? En el CCIB : Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
                                    Rambla Prim 1-17. Barcelona.

El año pasado 2009 reunió a 722 empresas interesadas en realizar contactos. Podéis ver el video en el siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=pUImgUx-uJA 


Nova Llei de Societats de Capital


El passat 1 de setembre va entrar en vigor la nova Llei de Societats de Capital, que té per objectiu regularitzar, aclarir i harmonitzar tota la normativa reguladora de les Societats Anònimes (S.A.), Societats de Responsabilitat Limitada (S.L.) y Societats Comanditàries per Accions. Tot i que neix amb una clara vocació de provisionalitat, s’ha d’entendre com una passa més cap a la consecució d’un únic codi societari.

Aquesta llei, que deroga part de la normativa societària anterior i l’agrupa sota un mateix text, introdueix canvis en matèries tan importants com la determinació del capital mínim, els drets dels socis, la transmissió de participacions o els deures dels administradors.

Se amplia a Marzo 2011 el Plazo para Solicitud de Devolución de IVA 2009 para residentes en otro estado miembro.El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el 20 de octubre de 2010 una modificación en los plazos de implementación de la Directiva 2008/9/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro.
Las causas que han motivado esta ampliación del plazo para la solicitud de devolución del impuesto sobre el valor añadido relativo a los periodos de devolución correspondientes a 2009, se deben a una serie de graves retrasos y ciertos problemas técnicos que han afectado al desarrollo y funcionamiento de los portales electrónicos en ciertos países. Estos retrasos y dificultades han impedido la presentación a tiempo de algunas solicitudes de devolución.

En efecto, la Directiva 2008/9/CE, preveía la obligación de que los Estados miembros desarrollasen portales electrónicos a través de los cuales los sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro pudieran presentar las solicitudes para la devolución del IVA abonado en un Estado miembro en el que no estén establecidos. Estos portales electrónicos deberían haber estado operativos a partir del 1 de enero de 2010, si bien al parecer éste no ha sido el caso en todos los Estados.

Por otra parte, la Directiva establecía también que las solicitudes de devolución debían presentarse al Estado miembro de establecimiento a más tardar el 30 de septiembre del año civil siguiente al período de devolución. Teniendo en cuenta ese plazo, y los problemas existentes en algunos de los portales electrónicos, algunos sujetos pasivos corren el riesgo de no poder ejercer su derecho a la deducción del IVA en relación con los gastos originados en 2009.
Por ello, la Comisión ha optado por ampliar el plazo de solicitud excepcionalmente hasta el 31 de marzo de 2011 en el caso de las solici­tudes relativas a períodos de devolución correspondientes a 2009. Esta ampliación del plazo se aplicará a partir del 1 de octubre.

Fuente: Boletin semanal de la AEC (Asociación Española de Empresas de Consultoria)

Acceso y tramitación On Line de Expedientes en el Tribunal Arbitral de Madrid


La revolución digital ya ha llegado al Tribunal Arbitral de Madrid, primero en España y latinoamérica que pone a disposición una Plataforma de Arbitrajes On Line.

Arbitramadrid.com incluye una plataforma que permite consultar cualquier expediente arbitral las 24 horas al día y los siete días a la semana, disponible en español y en inglés.

La Corte de Arbitraje de Madrid facilita certificados de firma digital a las partes y a los árbitros de los casos que se tramitan por Internet, para garantizar la confidencialidad en el tratamiento y gestión de la información.

La presentación del nuevo portal de la Corte de Arbitraje de Madrid y de esta innovadora plataforma de tramitación de expedientes on-line se enmarca en la celebración de la primera jornada de “Arbitraje y nuevas tecnologías”, que organiza la Cámara de Madrid en colaboración con cuatro asociaciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación: Aetic, AEC, Autelsi y Aleti


dijous, 21 d’octubre de 2010

Jornades d'Emprenedoria Cooperativa


Els propers díes 11, 12 i 13 de Novembre, els gerents de les societats cooperatives teniu a la seu del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, una cita importat. Cicle de conferències organitzades per ARA COOP i coincidint amb el seu 5é aniversari.

dimecres, 20 d’octubre de 2010

1a Trobada de l’emprendoria i la nova empresa al Vallés Oriental

L'Ajuntament de Granollers i el Consell Econòmic i Social organitzen conjuntament una jornada gratuïta que va adreçada a gerents i professionals de noves empreses (menys de cinc any en funcionament) prioritàriament del Vallès Oriental. També poden participar les persones emprenedores amb un projecte d'empresa a punt d'iniciar .

L'objectiu de la Trobada és facilitar el contacte entre els assistents amb interessos comuns

Lloc de cel.lebració: Hotel Ciutat de Granollers (c. Turó Bruguet, 2)
Dia:10-11-2010
Horari: 9:30-14 hores

Més informacio http://www.fem-empresa.com/

dimecres, 29 de setembre de 2010

S’AMPLIA EL PLAÇ PER SOL.LICITAR EL CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ EN EL REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS FINS EL 1 DE NOVEMBRE.

El passat día 22 de setembre es va publicar al BOE Ordre del Ministeri de treball e inmigració per la que s’amplien els plaços en que es pot sol.licitar la variació en les bases de Cotització del RETA quedant a partir d’aquesta data de la següent manera:

Les sol.licituds que es facin fins el 1/11 de cada any tindran efectes a partir del dia 1 de gener de cada any.

Les que entrin a partir del día 1/11 i fins el 1/5 tindràn efectes a partir del dia 1 de juliol.

dilluns, 27 de setembre de 2010

ENTREGAS DE BIENES


Con la aprobación de la Ley 15/2010 de 5 julio que modifica la Ley 3/2004 de 29 diciembre que establece las medidas de lucha contra la MOROSIDAD en las operaciones comerciales, resulta de gran importancia que las entregas de bienes queden documentadas de forma clara, ya que los plazos máximos de pago de las mismas empiezan a contar desde la recepción.

Es decir, a efectos prácticos, recomendamos que cuando se entreguen los bienes que compren sus clientes se confeccione el correspondiente albaran de entrega que recoja no solo la firma del que las recibe sino, LA FECHA REAL DE LA RECEPCION.

AUMENTAN LAS INVERSIONES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR Y VICEVERSAUna buena notícia nunca sienta mal.... las empresas españolas estamos invirtiendo en el extranjero un 91,69% más en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2009, mientras que la inversión extranjera en España aumentó el 36,1%, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

De todos es sabido que el aumento de las exportaciones en este semestre también esta siendo un puntal de apoyo para muchas empresas fuertemente internacionalizadas o que empiezan a estarlo. Destaca entre otros la subida de las exportaciones de los bienes de inversión.

En cuanto a cifras y paises de destino de nuestras inversiones decir que en el segundo trimestre del año la inversión española en el extranjero ascendió a 5.731,6 millones de euros, frente a los 2.989,9 millones del mismo periodo de 2009. Siendo el principal receptor de las inversiones españolas Estados Unidos (1.166,8 millones de euros), seguido de Irlanda (920,9 millones), Reino Unido (675,2 millones) e Italia (519,1 millones). A continuación se situaron México (417 millones), Hong Kong (332,3 millones), Polonia (226,6 millones), Noruega (173,3 millones), Francia (162,5 millones) y Países Bajos (159,4 millones).

Por otra parte, la inversión extranjera en España en el segundo trimestre del año ascendió a 4.777,1 millones de euros, frente a los 3.508,1 millones del mismo periodo del año anterior. Países Bajos encabeza la lista de la inversión en España con 1.775,6 millones, seguido de Luxemburgo (909,5 millones), Reino Unido (581,5 millones) y México (328,3 millones), después se situaron Alemania (181 millones), Estados Unidos (169,6 millones), Uruguay (165,3 millones) y Francia (133,3 millones).

EL GOBIERNO ELEVA A SERVICIO ESENCIAL LA ADSL DURANTE LA HUELGA


El Gobierno ha pedido por carta a las operadoras de red que garantizen que no caerá la red el próximo día 29 con motivo de la huelga general . Telefónica, Vodafone, Orange, Jazztel y el resto de proveedores han respondido que mantendran la banda ancha para garantizar el acceso a internet.

El resultado es que las operadoras han considerado necesario establecer servicios mínimos para garantizar la banda ancha y el ministerio hasta les ha concedido más de los solicitados. Resulta cuanto menos sorprendente que garantizar la banda ancha no este por ley garantizado en caso de huelga general.

El Ministerio de Industria anunció antes del verano que estaría por ley entre las obligaciones de carácter universal que hay que respetar, con una velocidad de un mega, a partir de enero del año que viene, pero todavía no se ha desarrollado, ni cómo se hará, ni qué operadora, ni bajo qué parámetros.

Fuente: http://www.cincodias.com/  Fecha: 24.09.2010

dimarts, 21 de setembre de 2010

APROVAT DECRET 123/2010, de 7 de setembre, del Fons de garantia de pensions i prestacions.

En determinats casos de impagament de pensions alimentaries o compensatòries fixades en procediments judicials de separació o divorci, es possible sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una prestació econòmica, per pal·liar la situació de precarietat econòmica que pugui existir.

Poden sol·licitar la prestació, les persones que no estiguin cobrant una pensió alimentària o compensatòria reconeguda judicialment (es a dir, normalment que hagi estat establerta per una sentencia de divorci o separació) així com els seus fills i filles menors d’edat o majors d’edat amb un grau igual o superior de discapacitat del 65%.

Es necessàri que no es superin uns ingressos de 854 euros mensuals, que en l’actualitat equivalen a 1’5 vegades d’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). En el cas de tenir a càrrec infants menors o persones més grans de 65 anys, el límit de 1’5 vegades l’IRSC s’ampliarà en 0’3 per cada persona a càrrec. S’exigeixen també determinats períodes de residència a Catalunya.

Es precisa que s’hagi reclamat judicialment al deutor el deute, es a dir , que s’hagi interposat demanda d’execució de sentència, i no s’hagi pogut cobrar.

Respecte al prestació alimenticia a favor dels menors de edat o majors amb discapacitat, es té que tenir reconegut, en el seu cas, el dret a percebre la prestació del Fons de garantía de pagament d’aliments del Estat.

El Fons de garantia cobreix l’import mensual de les pensions impagades que s’hagin establert per la via judicial, fins a un màxim del 50% de l’IRSC, que enguany equivaldria a 285 euros, durant un període màxim de 18 mesos. Com que el Fons de garantia és complementari del fons de l’Administració de l’Estat, la Generalitat descomptarà ,de la quantia de la prestació que li correspondria, l’import que tingui dret a cobrar del fons estatal d’impagaments, que és d’un màxim de 100 euros.

La Generalitat reclamarà al deutor de les pensions , les quantitats que aquest organisme hagi abonat al beneficiari de la prestació. Primer oferirà un període voluntari de pagament i si no s’obtenen resultats, l’Agència Tributària de Catalunya executarà aquest cobrament, amb els recàrrecs i interessos de demora que corresponguin

El fons de garantia de pensions i prestacions (FGPP) entrarà en funcionament l'1 de maig del 2011.

Un cop entri en vigor es podrà presentar la sol·licitud en el termini d’un mes a comptar des de la data de l’executòria judicial del cobrament del pagament de les pensions /prestacions impagades.

L'entitat gestora ha de resoldre les sol·licituds en un plaç màxim de sis mesos. Si passat el plaç no existeix resolució s’entendrà que la sol·licitud a estat desestimada (amb la possibilitat d’iniciar les conseqüents vies de reclamació a la Administració, tal com passa en la resta de procediments administratius).

dijous, 16 de setembre de 2010

29S HUELGA GENERAL

Como bien saben, el próximo 29 de septiembre de 2010 está convocada una huelga general y es necesario saber que comporta el uso del derecho a huelga.
Pues bien, si un trabajador decide hacer uso de este derecho, ha de saber que, legalmente, su contrato de trabajo queda en suspenso, por lo que le será descontado el salario de ese día, así como la parte proporcional del mismo de las pagas extraordinarias y de la retribución de los días de descanso semanal, con el correspondiente descuento en su cotización, constando en Seguridad Social en situación de alta especial.

dijous, 29 de juliol de 2010

NOVA LLEI DE PREVENCIO DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

La nova Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del finançament del terrorisme (Llei 10/2010 de 28 d’abril, BOE 29/04/10) estableix una sèrie d’obligacions per als advocats, Notaris y Registradors, entre d’altres professionals, amb la finalitat de prevenir la pràctica del blanqueig de capitals.

Entre aquestes obligacions es troba la d’identificar el titular real de les operacions en que participen. Segons aquesta Llei es considera titular real, entre d’altres supòsits, a aquella persona o persones físiques que posseeixin més d’un 25% del capital o dels drets de vot d’una societat.

Es per aquest motiu que abans de formalitzar qualsevol negoci mercantil s’haurà de posar de manifest qui es el titular real mitjançant un certificat legitimat notarialment o a través d’una acta de manifestacions que s’hauran de formalitzar davant Notari per l’administrador o apoderat de la societat.
L’avantatge de l’acta sobre el certificat és que es pot fer servir en les operacions següents mentre no canviï la titularitat real de la societat, mentre que el certificat es fa per una operació en concret.

dimarts, 27 de juliol de 2010

TASACIONES LOW COST.

Ha aparecido una noticia interesante en el NewsLetter del ICO, se trata de un nuevo servicio ofertado por SOCIEDAD DE TASACION, S.A. una sociedad de tasación reconocida por el Banco de España que utiliza su portal de internet stvalora.com para hacer pretasaciones.

El coste del servicio es muy económico, es de tan sólo cuatro euros, y nos permite una valoración en pocos minutos con sólo un SMS por 3,9 €.

Este nuevo producto se denomina estimación de valor online (AVM) y permite al usuario consultar el precio de un piso de forma ágil y con sólo rellenar un pequeño formulario en el nuevo portal de la compañía Stvalora.com. Este tipo de valoración electrónica esta siendo usada con éxito en Europa y en EEUU desde hace tiempo.

La valoración proporcionada por este servicio es una estimación aproximada que se basa en datos correspondientes a más de 400.000 operaciones de compraventas ya cerradas, en 250 municipios de todo el país según los datos que dispone la Sociedad de Tasación . La utilización de este servicio sólo requiere la introducción, en un formulario, de las características básicas del inmueble y el envío del SMS. Una vez enviado el mensaje para realizar la solicitud, en unos segundos, el usuario recibe un código en su móvil que le permitirá visualizar en la Web el valor de la casa sobre la que ha realizado la consulta.

Posteriormente, si el solicitante desea obtener una tasación oficial del inmueble, a los efectos de acudir a cualquier entidad financiera a solicitar, por ejemplo, una hipoteca, los encargados de esta iniciativa enviarán el tasador a la vivienda y entregar un plano acotado de la finca. Este servicio tendrá un coste será de 200 euros.

También hacen tasaciones oficiales con visita de aparejador y tasaciones para operaciones vinculadas (tarifa 200 €), según reza en su portal:

"ST-Sociedad de Tasación ofrece la elaboración de informes de valoración de inmuebles para la determinación del Valor Normal de Mercado de venta o renta según alguno de los cinco métodos definidos en la ley, y fundamentalmente según la metodología del Precio libre comparable realizando el análisis de comparabilidad correspondiente."


dilluns, 21 de juny de 2010

Publicada finalment la Reforma Laboral


Després de més de dos anys de crisis i de destrucció d’ocupació s’ha publicat al BOE núm. 147 de data 16/06/2010 el Real Decret Llei nº 10/2010 de Reforma del Mercat de Treball.

Les principals mesures que s’incorporen són les següents:

1 .- Mesures dirigides a restringir l'ús injustificat de la contractació temporal:

- S'estableix un límit màxim en els contractes temporals d'obra o servei determinat (24 mesos) a partir del qual ha de considerar que les tasques contractades tenen naturalesa permanent i han de ser objecte d'una contractació indefinida.

- S'introdueixen alguns ajustaments en la regla instaurada el 2006 per evitar l'encadenament successiu de contractes temporals. A aquests efectes es computen els contractes temporals subscrits per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses.

També computaran en els supòsits de successió o subrogació empresarial legal o convencional.

- S'incrementa fins a dotze dies la indemnització per finalització dels contractes temporals. Aquest increment s'implanta de manera gradual i progressiva: vuit dies per als contractes que se celebren fins al 31 desembre 2011; nou per els celebrats a partir de l'1 de gener de 2012; deu per els celebrats abans de l'1 gener 2013: onze pels celebrats abans l'1 de gener de 2014 i dotze dies per als celebrats a partir d'aquesta data.

2 .- Mesures dirigides a l'impuls de la contractació indefinida:

- Es potencia l'ús del contracte de foment de la contractació indefinida, modificat la seva regulació en els següents aspectes:

a) s'amplien els col.lectius amb els quals es pot subscriure's, especialment la porta d’entrada bé donada per la transformació de contractes temporals.

b) es redueixen les quantitats a abonar per les empreses en cas d'extinció dels mateixos per causes econòmiques, en assumir el FOGASA una part de la indemnització (8 dies).

Es tracta d'una mesura transitòria que serveixi de pont cap a un model de capitalització individual mantingut a tot el llarg de la vida laboral del treballador, el qual podrà fer-lo efectiu en els casos d'acomiadament, per complementar la seva formació, en supòsits de mobilitat geogràfica o , en darrer terme, en el moment de la seva jubilació.

- Es dóna una nova redacció a les causes de l'acomiadament per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, per tal de proporcionar una major certesa tant a treballadors i empresaris com als òrgans jurisdiccionals en la seva tasca de control judicial. De fet no ha canviat res, tant sols s’hi ha incorporat part de la jurisprudencia del Tribunal Suprem (ja existent), de manera que hi hagi menys marge d’interpretació als Tribunals.

- Es modifica la qualificació dels acomiadaments objectius per incompliment dels requisits formals, passant a ser considerat com un acomiadament improcedent i no nul.

3 .- Trasllat col.lectius i modificacions substancials de les condicions de treball.

Es modifiquen els arts. 40 i 41 de l'ET per dotar el procediment de major agilitat i eficàcia. Per a això s'estableix el caràcter improrrogable del termini previst per als períodes de consultes i es preveu una solució legal per als supòsits en què no hi hagi representants dels treballadors a l'empresa amb qui negociar i es potencia la utilització de mitjans extrajudicials de solució de discrepàncies establerts a través de la negociació col.lectiva.

4.- Clàusules d'inaplicació salarial.

Es modifica l'art. 82 del ET per afavorir l'efectivitat dels procediments d'inaplicació salarial quan la situació i perspectives de l'empresa poguessin veure's danyades com a conseqüència de règim salarial establert. Per a això, es regula de manera més completa aquest procediment i s'apela també aquí a la utilització de mitjans extrajudicials de solució de discrepàncies.

5.- Suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

Es persegueixen fomentar l'adopció mesures de reducció del temps de treball (sigui a través de la suspensió del contracte de treball, sigui mitjançant la reducció de la jornada en sentit estricte), com a alternativa a la destrucció d'ocupació. En aquest sentit, s'introdueix la reducció temporal de jornada dins de l'art. 47 del ET, es flexibilitza el tractament d'aquesta figura tant en l'àmbit laboral com en el de la protecció social i s'amplien els incentius per a treballadors i empresaris vinculats a la utilització d'aquesta mesura i consistents, respectivament, en la reposició de les prestacions d'atur i en les bonificacions de les cotitzacions empresarials.

6.- Fomentar la contractació de les persones desocupades, amb particular atenció als joves, destaquen:

1. La modificació de la política de bonificacions a la contractació indefinida en els següents aspectes: a) es fa una definició més selectiva dels col.lectius de treballadors: joves de fins a 30 anys amb especials problemes d'ocupabilitat i majors de 45 anys amb una permanència prolongada en la desocupació; b) Es mantenen determinades bonificacions per a la conversió de contractes formatius i de relleu en contractes indefinits i c) es milloren les quanties d'aquestes noves bonificacions quan la contractació es faci per a dones.

2. Es manté la regulació actual de les bonificacions adreçades a persones amb discapacitat, constitució inicial de treballadors autònoms, empreses d'inserció, víctimes de violència de gènere i, en particular, les que tenen com a finalitat mantenir la situació d'activitat dels treballadors majors de 59 anys.

3. Es modifica la regulació dels contractes formatius:

- El contracte per a la formació s'incentiva a través d'una bonificació total i es millora el salari i la protecció social reconeixent la prestació per atur a la finalització

- El contracte en pràctiques la modificació afecta els títols que habiliten per a la seva formalització i al termini dins del qual és possible realitzar-los.

7.- Mesures dirigides a la millora dels mecanismes d'intermediació laboral per a fomentar les oportunitats d'accedir a una ocupació per part de les persones desocupades.

Entre aquestes mesures cal assenyalar les següents:

1. Es regula legalment l'activitat de les agències de col.locació amb ànim de lucre.

2. Es modifica la regulació de les empreses de treball temporal per tal d'incorporar al dret intern la Directiva 2008/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 i fomentar la igualtat de tracte entre els treballadors cedits per les empreses de treball temporal i els treballadors de les empreses usuàries

Per aplicar aquestes mesures, es reserva un període perquè la negociació col.lectiva, dins dels sectors avui exclosos de l'activitat de les empreses de treball temporal per raons de seguretat i salut en el treball, pugui, de manera raonada i justificada, definir els llocs de treball o ocupacions d'especial risc que no puguin ser objecte de contractes de posada a disposició.

Una vegada conclòs aquest període i respectant les excepcions per a ocupacions o ocupacions determinades que hagin pogut acordar, es deroguen-amb algunes excepcions-les restriccions actualment vigents i s'estableixen requisits complementaris perquè les empreses de treball temporal puguin realitzar contractes de posada a disposició de treballadors en aquests sectors mitjançant el reforç de les exigències en matèria de prevenció de riscos laborals i de formació preventiva dels treballadors.

8.- Es deixa per l’any 2012 la implementació de un sistema de capitalització (sistema Austriac) que possibiliti que els treballadors el puguin utilizar en cas d’acomiadament, jubilació, i d’altres. Aquesta mesura permetria una disminució del cost de l’acomidament per la empresa i s’estableix en el Reial Decret que això es farà sense incrementar les cotitzacions (Ja ho veurem).

dilluns, 7 de juny de 2010

SUBVENCIONS PER LA INTERNACIONALITZACIO DE LES EMPRESES

El DOGC 5557 d’1 de febrer de 2010 ha publicat diverses convocatòries del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, destinades a la concessió de subvencions individuals en l’àmbit dels projectes per al foment i la competitivitat de la internacionalització de l’economia catalana.

CONSULTEU L'ENLLAÇ ADJUNT http://www.gencat.cat/diari/5557/10018124.htm

dimecres, 2 de juny de 2010

SALON EMPRENDEDOR BARCELONA 16 Y 17 DE JUNIOVuelve el Salón del Emprendedor despues de los 6.525 participantes de la convocatoria anterior 2009.

Dos días con multitud de ponencias y oportunidades de negocio para distintos sectores: franquicias, entidades financieras, escuelas y centros de negocios, y en definitiva cualquier empresa que se dedique a la venta de productos y servicios destinados a emprendedores y PYMES.

Los días 16 y 17 de Junio de 2010 en el recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona.

dimarts, 1 de juny de 2010

Calendari laboral de festes a Catalunya pel 2011


S'ha publicat al DOGC del 31/05/2010 el Calendari oficial de festes laborals per la CCAA de Catalunya per l'any 2011:

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis).

22 d'abril (Divendres Sant).

25 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

13 de juny (dilluns de Pasqua Granada).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

26 de desembre (Sant Esteve).

La Generalitat aprova un Decret Llei de Mesures Urgents i puja els impostos

Ahir el DOG publica la pujada de tipus del ITPAJD que entrarà en vigor el proper día 1 de Juliol de 2010.  El tipus general del ITP passa del 7% al 8% i tambè puja el AJD.

Aquí teniu el texte complert de la pujada d'aquests 2 impostos  (Consell: qui tingui que fer una operació subjecta a aquests impostos que la faci al mes de Juny).

Article 4


Transmissions patrimonials oneroses

Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica l’article

32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i

d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent:

“En els termes de l’article 49.1.a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual

es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i

ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries,

s’aproven els tipus de gravamen següents de l’impost de transmissions patrimonials

oneroses:

”a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que

recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus

del 8%.

”b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i

la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa

al tipus del 7%.

”c) La transmissió de mitjans de transport tributa al tipus del 5%.”

Article 5

Actes jurídics documentats

Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica la

lletra e de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i

administratives, que resta redactada de la manera següent:

“e) L’1,2%, en el cas d’altres documents.”

dimecres, 26 de maig de 2010

Subvenciones LIFE de la UE: convocatoria 2010


Según aparece publicado en el BOE del pasado 19 de mayo se abre la convocatoria 2010 para el programa LIFE cuyo plazo de admisión de solicitudes finaliza el día 1 de Septiembre.

Este programa de ayudas esta destinado para financiar actuaciones de preservación de la naturaleza y biodiversidad y consiste en una subvención a fondo perdido del 50% de los gastos acreditados del proyecto. De interés para empresas que esten en el sector de medio ambiente, químicas fabricantes o distibuidoras de plagicidas, tratamientos de agua, tratamientos contra el ruido ambiental, etc.

El presupuesto total destinado a España para el año 2010 es de 26.079.259 euros y se desglosa en 3 líneas de actuación:
Proyectos LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad.

Proyectos LIFE+ Política y Gobernanza Medioambientales.

Proyectos LIFE+ Información y Comunicación.

Para más información visitar la página de la Comisión Europea http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
o la de nuestro Ministerio de Medio Ambiente http://www.ayudas.net/fomento

dijous, 6 de maig de 2010


Ja ha entrat en vigor la Llei 13/2009

La Llei 13/2009 de reforma de l'oficina judicial i la Llei Orgànica 1/2009, les dues de 3 de novembre de 2009, han modificat fins casi 20 llei processals, entre elles la LEC 1/2009 i la Llei d’enjudiciament criminal. La entrada en vigor s'ha produit aquesta setmana en concret el dia 4 de maig de 2010.

Ja en varem fer referencia al seu contingut en el moment de la seva publicació. Podeu veure l'entrada del blog de data 5 de novembre de 2009.


dimarts, 4 de maig de 2010

Descuentos indebidos por adelantar el pago de la incapacidad temporal

El próximo 24 de mayo de 2010 entra en vigor el nuevo procedimiento establecido por la Secretaría de Estado de Seguridad Social relativo al control de los descuentos sobre cotizaciones que hacen las empresas por adelantar el pago de la Incapacidad Temporal.
A diferencia del procedimiento anterior, este nuevo control comportará que las reclamaciones por compensaciones indebidas serán requeridas mediante reclamaciones de deuda de la propia Administración de la Seguridad Social a las empresas, debiendo ser abonadas en el plazo establecido en las mismas, apareciendo en caso contrario como deudoras de la Seguridad Social.
Estos supuestos, hasta ahora, se solucionaban directamente con la Mutua correspondiente, sin que ello comportara la aparición de deuda en el corriente de pago de Seguridad Social.
Con esta Resolución, Seguridad Social impone un mayor rigor en el control de las incapacidades temporales.

Modificaciones en la comunicación de centros de trabajo, hincapié en obras de construcción

Mediante la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, publicada el pasado sábado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, se ha modificado el formato del instrumento de comunicación ante la Autoridad Laboral, de apertura o reanudación de actividades en los centros de trabajo.
Lo más destacado de esta orden son las modificaciones que contiene en relación con las comunicaciones de apertura o reanudación de actividad en los centros de trabajo de las obras de construcción.
En relación con este punto, debido a la unificación del aviso previo al inicio de obra del promotor y la comunicación de apertura o reanudación de actividad del contratista, a partir del 2 de mayo de 2010, se hace más evidente la eliminación del plazo de 30 días desde el inicio de la actividad para comunicar la apertura o reanudación, prevista tras la modificación introducida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, por realizarse ambas en un mismo documento, comunicado previamente al incio de la obra.
Las modificaciones de contenido y formato previstas por la orden implican que, todas las obras de construcción iniciadas o bien reanudadas entre el 24 de marzo y el 2 de mayo de 2010, día que entró en vigor la presente orden, hayan de actualizar la comunicación de apertura o reanudación antes del 15 de junio en base al formato previsto en el Anexo A y B, o en su caso B, de la presente normativa, exponiendo la citada comunicación y las futuras en lugar visible dentro de las respectivas instalaciones, manteniéndose permanentemente actualizada.

dilluns, 3 de maig de 2010

RDLey 6/2010 de 9 de Abril de Medidas para el impulso de la recuperación económica


El pasado día 14 de Abril entro en vigor esta norma que contiene, entre otras las siguientes novedades destacables:

 • IRPF:
 1. - Se incorpora una nueva deducción del 10% por obras de mejora en la vivienda habitual por cantidades a pagar entre 14-04-2010 y 31-12-2012, con el límite de base máxima de 4.000 €.
 2. Exención para cantidades pagadas a empresas de servicio público colectivo de viajeros entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo con límite de 1.500 € (pendiente desarrollo reglamentario).
 • IVA:
 1. Se modifica el concepto de entrega de bienes para supuestos de ejecuciones de obra, el coste de los materiales admisible pasa del 20% al 33%.
 2. Se amplia el concepto de rehabilitación de edificaciones, incorporándose un listado de obras consideradas de rehabilitación. Aplicable a entregas posteriores a 14-04-2010 con independencia de que se hayan realizado pagos anticipados con anterioridad.
 3. Se amplia la aplicación del tipo reducido del 7% para obras en viviendas.
 4. Se simplifican los requisitos para la modificación de la base imponible del IVA en créditos incobrables: en el sentido de que se reduce de 1 año a 6 meses el período que ha de haber transcurrido desde el impago (excepto para grandes empresas que se mantiene de 1 año), y se admitirá el requerimiento notarial como alternativa a la reclamación judicial.
 5. Se aplicará el tipo superreducido del 4% a servicios de dependencia.
 • IMPUESTO DE SOCIEDADES:
 1. Se amplia la libertad de amortización por mantenimiento de empleo a los ejercicios 2011 y 2012.
 2. Se suprimen las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas para ciertas PYMES y autónomos: en concreto en empresas de menos de 8 millones de euros de cifra de negocio que tengan operaciones vinculadas inferiores a 100.000 € en total (según valor de mercado).
 3. Se reducirán las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas de PYMES:  el Gobierno se compromete en el plazo de 3 meses a iniciar la modificación de la norma cuando sean operaciones nacionales y de poco importe.......("A buenas horas mangas verdes" cuando la declaración del impuesto de sociedades esta a la vuelta de la esquina y la norma  que el Gobierno aprobó en su despropósito es aplicable desde 19 de febrero de 2009.... sin comentarios).

dimecres, 28 d’abril de 2010

TROBADA DE CENTRES DE PROMOCIO DE NEGOCIS ACC1Ó

Del 12 al 14 de maig de 2010 es porten a terme a Barcelona, Manresa, Tarragona, Girona i Lleida la Trobada Anual de Centres de Promoció de Negocis de ACC1Ó (antic COPCA) , organisme depenent de la Generalitat amb la funció de donar suport a les empreses catalanes al seu procès de internacionalització.


Us podeu entrevistar amb els directors dels 35 Centres de Promoció de Negocis arreu del món, sol·licitan previament una entrevista. Al següent link teniu tota la informació i un video de presentació amb imatges de la edició 2009: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/empresa-ACC1O/activitats/centres-promocio-negocis.jsp  

Es la primera vegada que es fa a altres ciutats a més de Barcelona. Tingueu en compte que com organisme públic que es la organització es una "mica" nefasta, segons la nostre experiència d'altres anys, es a dir que si voleu tenir una entrevista amb un dels directors estigueu a sobre del tema.

dimarts, 20 d’abril de 2010

REFORMAS LEGISLATIVAS CONTRA LA MOROSIDAD


El 4 de mayo entrará en vigor la Ley 13/2009 de 3 de noviembre que entre otros introduce cambios en las acciones de reclamación de cantidad.
1) se eleva la cuantía del proceso monitorio de 30.000 euros a 250.000 euros. Se amplía,así, la posibilidad de utilizar este procedimiento sencillo para reclamar un mayor número de deudas vencidas, exigibles y documentadas.
2) También augmenta la cuantía del procedimiento verbal de forma que ahora las deudas de hasta 6000 euros pueden ser reclamadas por este procedimiento más rápido que el ordinario (frente a los 3000 euros que se exigía ahora). Esto también comporta que, la oposición a la reclamación inicial del deudor en el procedimiento monitorio a deudas de menos de 6000 euros, se ventile también en procedimiento verbal, es decir se le cite inmediatamente para vista.

dimarts, 13 d’abril de 2010

ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO-ESPAÑOLA


Daniel Boil Serna ha publicado el siguiente artículo en la Revista de la Camara de Comercio e Industria Luso-Española, entidad de la que nuestra empresa es miembro.LA FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES VINCULADAS TRANSFRONTERIZAS

El cierre del ejercicio fiscal 2009 esta siendo, para las empresas españolas, el primero en sufrir las consecuencias del Real Decreto 1793/2008 que incorpora las normas de valoración y documentación de operaciones vinculadas.

Las reformas normativas ocurridas en la legislación española sobre operaciones vinculadas tiene alcances y consecuencias en el ámbito internacional más allá de nuestras fronteras. De obligado cumplimiento a partir del pasado mes de febrero de 2009 toman ahora una mayor consideración al coincidir con el cierre del ejercicio. Sus consecuencias son de tal importancia que merecerían más que un artículo general a modo de introducción, como pretende ser éste, un ciclo completo de conferencias.

Noción de precios de transferencia y el motivo de su control.

Se utiliza esta expresión en relación a las operaciones vinculadas “intragrupo”, es decir, entre empresas de un mismo grupo con sede en idéntico o distinto país. Según la OCDE se trata del valor declarado y real de la contraprestación acordada entre operaciones comerciales o financieras realizadas entre empresas de un mismo grupo.

Tal como establece el apartado 1 del artículo 9 del Modelo de Convenio de la OCDE, en el que se basan nuestros tratados bilaterales, las Administraciones Tributarias pueden ajustar los beneficios de las empresas del grupo cuando las condiciones que rigen sus operaciones comerciales o financieras no se corresponden con las de mercado. Esto en la práctica conlleva inspecciones de comprobación en el ámbito del Impuesto de Sociedades que pueden tener también repercusiones graves en el ámbito del IVA.

Este amplio margen de comprobación que poseen las Administraciones Tributarias tiene una causa evidente, el intento de poner freno a las estrategias que persiguen una posible desviación del reparto de beneficios entre empresas de grupo, para tributar en condiciones más ventajosas.

Algunas de las Operaciones vinculadas transnacionales más habituales sujetas a obligaciones de documentación y valoración.

Asistencia Financiera entre sociedad Matriz y Filial.- Es habitual que la sociedad matriz de un grupo preste asistencia financiera a su filial, en condiciones más ventajosas a las de mercado, con la finalidad de fortalecer su implantación, ya sea mediante la concesión de créditos, préstamos o avales. En este aspecto se aconseja utilizar el método de valoración CPU “Comparable Uncontrolled Price” .

Prestación de Servicios Intragrupo.- Hablamos de los habituales contratos de “outsourcing” por servicios de apoyo a la gestión, administrativos, comerciales o técnicos, de unas sociedades del grupo a otras. La nueva norma del artículo 16 condiciona la deducibilidad del pago a que produzca una ventaja o utilidad real en la empresa que los recibe.

Acuerdos de Repartos de Costes.- Con anterioridad solo se contemplaban los acuerdos de reparto por contribuciones a actividades de I+D con la nueva norma se amplían a otros acuerdos como pueden ser acuerdos de centralización de compras, publicidad conjunta, sedes corporativas compartidas, etc.

Por supuesto todas estas operaciones deben estar perfectamente documentadas en contratos y acompañadas de su documentación de valoración en los respectivos “Master File” y “Specific File” de las empresas del grupo afectadas.

El régimen sancionador de las Operaciones vinculadas.

Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas será una sanción de 1.500 € por cada dato omitido y 15.000 € por conjunto de datos omitidos, inexactos o falsos referidos a una única obligación de documentación.
Cuando proceda efectuar correcciones valorativas la sanción consistirá en una multa del 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas con un mínimo del doble de la sanción que correspondería en el punto anterior.

Hay que añadir que estas sanciones no son incompatibles con las derivadas de no atención de requerimientos de la Administración Tributaria relativos a aportación de documentación en esta materia (art. 16.10.5 TRLIS
).
dimecres, 7 d’abril de 2010

SISTEMA DE REDUCCIÓ DE COTITZACIONS PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS


El passat dia 01/04/2010 es va publicar la BOE el RD 404/2010 de 31 de març que sota una suggerent titulació de "sistema de reducción de las cotizaciones empresariales por contingencias profesionales" estableix el que en realitat és la posssibilitat de recuperar part de les quantitats que s'hagin invertit en instalacions, processos o equips en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, en definitiva una subvenció.

l'import d'aquest incentiu a les empreses amb baixa sinistralitat laboral pot anar des de un 5% a un 10% de les quotes abonades en concepte de contingències professionals.

Cal dir que l'import de quotes per contingències professionals és el més petit dins de la factura de la Seguretat Social per tant la incidència d'aquest mesura en la nostre opinió és molt limitada.

Els beneficiaris d'aquesta reducció estan dividits en 2 empreses que hagin aportat almenys 5.000,00.-€ en concepte de quotes per contingències professionals i les Petites i Mitjanes empreses que hauran d'haver aportat almenys 250,00.-€. El règim de requisits és diferent en un supòsit i en l'altre.

El real decret reconeix els incentius a partir del gener del 2009 i la tramitació de la solicitud del pagament s'ha de fer a través de la Mutua d'Accidents de treball que tingui asignada en cada moment. El plaç per fer la sol.licitud va des de el 01/04/2010 fins al 15/05/2010.

Es poden posar en contacte amb el nostre departament laboral per tal d'ampliar la informació i tramitar-li si s'escau la sol.licitud del incentiu.divendres, 26 de març de 2010

ENISA APRUEBA UNA LINEA PARA JOVENES EMPRESARIOS

La empresa publica ENISA http://www.enisa.es/
ha aprobado, una línea de financiación para Jovenes Menores de 35 años, en forma de préstamo para empresas PYMES que no lleven más de 18 meses constituidas. Sus características principales son:

 • Importe máximo del préstamo: 50.000€.
  Tipo de interés: Euribor + 1,5%
  Comisión de apertura: 0%
  Gastos de estudio: 0,5%
  Coste de las garantías: no precisa aval.
  El promotor deberá aportar con recursos propios al menos un 15% del plan de inversión, pudiendo ser dinerarias o no, siempre y cuando éstas últimas nos superen el 50% de la inversión.
  Periodo máximo de amortización: 5 años.
  Carencia: 6 meses.
Esta noticia de escasa repercusión en los medios, solo ha sido difundida en su edición digital de hoy del diario El País.