dimarts, 4 de març de 2014

NOVA REDUCCIO DE SEGURETAT SOCIAL PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA


El passat 01/03/2014 es va publicar al BOE el RDL 3/2014 de mesures urgents de foment de la contractació indefinida pel que s’estableix que les empreses que contractin un nou treballador indefinit i a jornada completa només pagaran 100,00.-€ al mes en la cotització a la seguretat social per contingències comuns durant els primers 24 mesos, sempre i quan la contractació suposi creació neta d’ocupació indefinida.
En el cas de que la contractació indefinida sigui a temps parcial la quantia de 100,00.-€ es reduiex a 75,00.-€ si la jornada de treball és equivalent a un 75% d’un treballador a temps complet i 50,00.-€ si la jornada és equivalent a un 50%. Per tant en queden fora el contractes a temps parcial indefinits inferior a un 50% de jornada.
Una vegada hagin transcorregut 24 mesos, les empreses de menys de 10 treballadors podran continuar amb una reducció de un 50% de cotització per contingències comuns.
La mesura és aplicable als contractes de treball celebrats entre el 25/02/2014 i 31/12/2014.
La llista de requisits per poder aplicar-se aquest benefici, és la habitual en aquest casos: Estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social, i Tributaries, no haver tingut sancions per incompliment de obligacions socials en els darrers 2 anys, no es d’aplicació als familiars de l’empresari, relacions laborals de caràcter especial, no haver fet acomiadaments disciplinaris o per causes objectives declarats improcedents o colectius en els 6 mesos anteriors al contracte –compten les extincions que es produiexin a partir del 25/02/2014-, entre d’altres.
Dels requisits en destacariem:
Que s’ha de mantenir el nivell d’ocupació total i indefinit que s’ha aconseguit amb el nou contracte indefinit bonificat durant 36 mesos. Si s’incompleix el primer any s’ha de retornar el 100% de la reducció, si és el segon any el 50% de la reducció i si és el tercer any el 33% de la reducció.
El retorn de les bonificacions s’ha de fer junt amb el recàrrec corresponent (20% mínim), més l’interés de demora (5% aquest 2014). Per tant és aconsellable fer una correcte previsió de compliment dels requisits, ja que incomplir no resulta barat.