dijous, 14 de juliol de 2011

CANVIS EN ELS CONVENIS D’EMPRESA I PROCEDIMENT PER INAPLICAR ELS REGIMS SALARIALS DEL CONVENI


La aprovació de la REFORMA DE LA NEGOCIACIO COLECTIVA publicada al BOE el passat 11 de juny de 2011 estableix una prioritat aplicativa del Conveni d’Empresa sobre el sectorial en les següents materies

La cuantía del salari base i els complements salarials inclosos els vinculats a la situació i resultats de l’empresa.

· L’abonament o compensació de hores extraordinaries i la retribució especifica del treball a torns.

· L’horari, distribució del temps de treball, el regim de treball a torns i la planificació de laes vacances anuals.

Adaptació de determinades modalitats de contractació.

Les mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Per tant a priopri és aconsellable desde un punt de vista d’empresa endegar processos de negociació colectiva d’aquest àmbit de manera que aquesta tindrà una intervenció directa i decisiva en la regulació de les anteriors matèries.

També es regula dins de la llei un procediment especific per inaplicar el regim salarial previst en el conveni quan l’empresa tingui una disminució persistent del seu nivell d’ingressos o la situació i perspectives econòmiques de l’empresa es puguin veure afectades per la aplicació del Conveni.

El procediment pot acabar per acord entre empresa i treballadors, i en cas de discrepancia es reserva la seva ressolució a la Comisió Paritaria del Conveni.

Fins ara els procediments d’inaplicació salarial es recollien en el mateix conveni, i a nivell pràctic era força complexe aplicar-los, malgrat que existis acord amb els treballadors.

divendres, 8 de juliol de 2011

TIPO LEGAL DE INTERES DE DEMORA


Se ha publicado el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2011, que queda fijado en el 8,25 %. ( Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, de 28 de junio de 2011)

dimecres, 6 de juliol de 2011

XERRADA "ELS BANCS I TU: CONDEMNATS A ENTRENDRE-US"


El passat dimarts 5 de juliol en Daniel Boil Serna, advocat i soci de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS, va participar en el seminari “ ELS BANCS I TU: CONDEMNATS A ENTRENDRE-US” que organitzava el Club de l’emprenedor. Van assistir-hi un bon grup de membres d’aquesta associació de Granollers, interessats en la matèria, avui en dia tant rellevant.