dijous, 19 de desembre de 2013

MODIFICACIONS EN EL PAGAMENT DE INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENTS OBJECTIUS EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS


Segons allò previst per l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors, davant d’un acomiadament objectiu procedent les empreses de menys de 25 treballadors han d’abonar al treballador una indemnització de 20 dies per any treballat. Fins ara, dels 20 dies d’indemnització 12 dies eren abonats per la mateixa empresa i 8 pel Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
Arran de l’actual tramitació dels pressupostos generals de l’any 2014, s’ha presentat una esmena per part del Grup Parlamentari Popular al Senat, en la qual es proposa la supressió de l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors.
A la pràctica, si aquesta esmena és aprovada pot comportar que el FOGASA deixi d’abonar els 8 dies per any treballat d’indemnització en cas d’acomiadament objectiu procedent a les empreses de menys de 25 treballadors. En conseqüència, si no hi ha cap nova modificació de l’Estatut dels Treballadors, les empreses de menys de 25 treballadors hauran d’assumir la totalitat de la indemnització de 20 dies per any treballat, sense cap ajuda del FOGASA, a partir de l’1 de gener de l’any 2014.

dijous, 12 de desembre de 2013

COMERCIO EXTERIOR: LYONEl pasado 4 de diciembre viajamos a Lyon (Francia) para reunirnos con representantes de Invest in Lyon (http:// www.aderly.com/developpement-economique/agence-developpement-economique,p,0,FR.jsp) organismo que fomenta la inversión en esta ciudad, y con nuestro colaborador el abogado Stephane Berrucaz (http://www.berrucaz-avocats.com/).
En estos momentos de crisis económica en que la exportación y la relaciones comerciales con otros países son prácticamente  imprescindibles, nuestro despacho profesional pone especial énfasis en ofrecer asesoramiento a nuestros clientes en el ámbito del comercio exterior.
 

dimarts, 26 de novembre de 2013

XERRADA D'EMPRENEDORIA A GRANOLLERS

Ahir en Daniel Boil, soci de Boil Fernández Geli Advocats, va participar en la xerrada organitzada per Granollers Mercat i PIMEC sobre la nova llei d'emprenedoria. Hi van asistir més de cinquanta emprenedors.

dimarts, 19 de novembre de 2013

ES LICITO EL USO DE UNA MARCA DE LA COMPETENCIA COMO PALABRA CLAVE EN GOOGLE ADWORDS


La sentencia nº 1169/13 de fecha 31 de Octubre de 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil  de Alicante y  de Marca Comunitaria, concluye que no constituye infracción de los derechos de marca, ni tampoco acto de publicidad ilicita ni competéncia desleal, el uso de una Marca Ajena como palabra clave de busqueda en buscadores de Internet y en particular en Google.

La sentencia después de hacer un recorrido por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea, que existe al efecto acaba concluyendo que:

“Cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de la marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye , en principio , una competencia sana y leal en el sector de los productos o servicios de que se trate y, por lo tanto  se realiza con justa causa”

En definitiva  para  considerar  la licitud de la publicidad que resulte del uso de la marca ajena como palabra clave, esta debe dar lugar a una alternativa de producto o servicio claramente diferenciada de la marca de la competencia.

dimecres, 6 de novembre de 2013

XERRADA SOBRE LA LLEI D'EMPRENEDORS


 
El passat dia 4 de novembre en Daniel Boil va participar en la xerrada sobre les principals novetats de la Llei 14/2013 de 27 de setembre de recolzament als emprenedors i la seva  internacionalització organitzada per l' Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses y PIMEC Joves Empresaris del Vallés Oriental.

dimarts, 5 de novembre de 2013

ADAPTACIO D'OPERACIONS BANCARIES A LA NORMATIVA EUROPEA


Segons el Reglament Europeu  260/2012, a partir del 1 de Febrer del 2014 totes les transferències i domiciliacions bancàries que es realitzin a Espanya i a la resta de la zona euro hauran de complir i adaptar-se a la normativa SEPA (Single Euro Payments).  Això implica que per realitzar les operacions bancàries serà indispensable:

 •  Comunicar i/o facilitar els codis IBAN (codi internacional del número de compte) i BIC (Identificació entitat bancària)  , sobretot en els casos de cobrament de clients amb forma de cobrament per transferència o domiciliació bancària  
 
 • Comprovar que el sistema de gestió d’emissió d’efectes i/o rebuts de la seva empresa compleixi amb  la normativa i que estigui correctament actualitzat amb els nou sistemes de pagament i estàndards de fitxers.
 

dilluns, 4 de novembre de 2013

CONTROL EMPRESARIAL DEL CORREU ELECTRÒNIC DELS TREBALLADORS

La recent sentència del tribunal Constitucional de 7 d'octubre de 2013 ha dictaminat la validesa del control empresarial del correu electrònic en l'àmbit laboral a partir d'un cas molt concret en que un treballador d'una empresa del sector químic va se acomiadat  per transmetre i revelar a terceres persones informació industrial i comercial. 
La comprovació dels fets es va efectuar després d'interceptar i extreure, davant de notari i per un tècnic informàtic, el contingut dels missatges SMS i e-mails enviats des de el telèfon mòbil i compte de correu corporatiu.
La defensa del treballador va alegar que es tractava d'una intromissió il.legitima  i no autoritzada  atès que existia "una expectativa raonable d'intimitat" de les comunicacions per que no s'havia fet entrega al empleat d'un protocol d'actuació on es definissin les regles d'ús del correu electrònic.

El Tribunal Constitucional falla a favor de l'empresa  per que:
- El Conveni col.lectiu de la Industria Química estableix l'exclusivitat per usos professionals del correu corporatiu (prohibició per usos personals).
- El registre i control empresarial obeia a un fi legítim, la protecció dels secrets de l'empresa.
- Es tractava d'una mesura proporcionada, idònia, necessària i equilibrada, ja que era la única manera d'acreditar la conducta irregular del treballador i els missatges interceptats no tenien cap contingut personal.

Tot i que la Sentència és favorable a la empresa, cal tenir en compte que per tal de portar a terme el control laboral de les comunicacions de correu electrònic dels treballadors és absolutament recomanable establir un protocol o codi de conducta on de manera molt clara s'estableixin els límits d'ús del mail per part dels treballadors així com les facultats de control de l'empresa i procediments com s'exercirà aquest control. 

El no fer-ho en el cas d'un acomiadament pot comportar la nulitat del mateix per vulneració de Drets fonalmentals i atesa la actual normativa, la readmisió del treballador i abonament de salaris de tramitació.

dimarts, 29 d’octubre de 2013

LLEI D'EMPRENEDORS I PROPIETAT INDUSTRIAL


La llei d'emprenedors just acabada de publicar al BOE millora la figura del "patent box", regulada a l'article 23 de la Llei de l'impost de Societats.
Amb la publicació d'aquesta llei es dona un nou impuls a la solicitud de patents, dibuixos i models d'utilitat, ja que s'estableix una reducció del 60% en la quantia d'ingressos a integrar a la Base Imposable de la declaració, quan aquest procedeixin de la cessió dels drets d'ús o d'explotació d'aquestes modalitats de Propietat Industrial.
  

dimarts, 22 d’octubre de 2013

NIT DE L'EMPRENEDOR AL CSETC

En Daniel Boil, soci de Boil Fernández Geli Advocats, va participar en la taula rodona que va organitzar el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, en l'àmbit de la Nit de l'Emprenedor que es va celebrar el 18 d'octubre. Es va discutir i debatre sobre diverses qüestions entorn l’emprenedoria i la situació econòmica. Després del debat, es van lliurar els diplomes de la 1a edició del Curs superior de màrqueting 2.0, xarxes digitals i comerç electrònic.

divendres, 18 d’octubre de 2013

LEY DE EMPRENDEDORES, ASPECTOS LABORALES


El pasado 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La norma, que ha entrado en vigor con carácter general el 29 de septiembre de 2013.

La norma establece fundamentalmente modificaciones en materia tributaria y mercantil, no obstante también incluye novedades en materia social. Entre otras, destacamos las siguientes:

I. Cotización de los trabajadores autónomos (art  28, 29 y 30 Ley 14/2013)

Trabajadores que se den de alta por vez primera en ese Régimen Especial y comiencen una situación de pluriactividad (a partir del 29/09/2013). Podrán elegir la base de cotización con los siguientes límites:
 • Entre el 50% de la base mínima y la base máxima, los 18 primeros meses.
 • Entre el 75% de la base mínima y la base máxima, los siguientes 18 meses.
La actividad laboral por cuenta ajena puede realizarse tanto a tiempo completo como a tiempo parcial siempre que en este caso sea de al menos el 50% de la jornada de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable.

Se establecen reducciones en la cuota por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia con 30 o más años de edad que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente  anteriores y que no emplean trabajadores por cuenta ajena (DAD 35.ª bis LGSS).
La cuota a reducir será el resultado de aplicar el tipo mínimo de cotización vigente a la base mínima de cotización, incluida IT, por un período máximo de 18 meses, conforme a la siguiente escala:
 • Reducción del 80% de la cuota durante los primeros 6 meses
 • Reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes
 • Reducción del 30% de la cuota durante los 6 meses siguientes
Reducciones y bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que causen alta inicial en el RETA: (DAD. 11  L45/2002)
En general:
 • Reducción del 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. (No se aplica a trabajadores que empleen a trabajadores por cuenta ajena).
 • Bonificación del 50% de la cuota durante los 54 meses siguientes.
Trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y con más de 35 años de edad y que no empleen a trabajadores por cuenta ajena:
 • Reducción del 80% de la cuota durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
 • Bonificación del 50% de la cuota durante los 4 años siguientes.
II. Prevención de riesgos laborales (art. 39 L 14/2013)

Se establece que los empresarios con un único centro de trabajo y hasta 25 trabajadores (antes 10 trabajadores) podrán asumir las funciones de protección y prevención de riesgos profesionales propias de un servicio de prevención.

III Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 14.3 L 42/1997)

La obligación de las empresas de mantener un libro de visitas de la ITSS en cada centro de trabajo se sustituye por la puesta a disposición de aquéllas, por parte de la Autoridad Central de dicha Inspección, de un Libro de Visitas electrónico por cada centro de trabajo, en el que los inspectores o subinspectores extenderán diligencia sobre su actuación en cada visita.

IV. Modificaciones en la legislación de extranjería (arts. 61 y ss. L 14/2013)

Se introducen medidas destinadas a facilitar la entrada a extranjeros no comunitarios (inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores  extranjeros y trabajadores trasladados dentro de la misma empresa o grupo de empresas), por motivos económicos. En particular:
- Se recoge un nuevo visado de estancia o residencia para inversores, que podrá solicitarlo todo extranjero no residente que pretenda entrar en España con el objeto de realizar inversiones significativas de capital.
- Se crea el visado de emprendedores consistente en una autorización especial de residencia y permanencia durante un periodo mínimo de un año para aquellas personas extranjeras que inicien una actividad empresarial en nuestro país.
- Asimismo se prevé la posibilidad de que las empresas que requieran la incorporación en territorio español de profesionales extranjeros para el desarrollo de una relación laboral o profesional soliciten autorización de residencia para profesionales altamente cualificados, que tendrá validez en todo el territorio nacional.

V. Campo de aplicación de la Seguridad Social (D.A. 16ª L 14/2013)

El Gobierno se compromete en el plazo de 4 meses procederá a estudiar la naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada en los clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.

dilluns, 16 de setembre de 2013

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER L’ANY 2014Publicat el calendari oficial de festes laborals de Catalunya pel proper anys 2014.
Amb aquest ja es pot començar a planificar el règim de jornades i horaris pel proper any natural. La Elaboració del calendari Laboral a les empreses a més d’una obligació legal, és una excelent eina de gestió que utilitzada de manera correcta ens pot ajudar a millorar el clima laboral de les nostres empreses i fins i tot reduir despeses ajustant la força de treball a les necessitats que en cada moment tingui la nostre companyia. Recordar que la darrera reforma laboral va deixar en mans de l’empresa la distribució irregular d’un 10% de la jornada al llarg de l’any. Això significa a tall d’exemple que en un sector en el que el conveni senyali 1750 hores de treball, 175 es poden distribuir o reservar en èpoques en qui hi hagin puntes importants de feina. Fer-ho ens pot estalviar contractacions temporals adicionals o pagament d’hores extraordinàries.

L’enllaç amb el calendari laboral és el següent:

dijous, 5 de setembre de 2013

MODIFICACIONES EN LOS INDICES HIPOTECARIOS DE REFERENCIALos índices de referencia de los préstamos hipotecarios IRPH de las cajas, los bancos y el tipo activo de referencia de las cajas de ahorros (CECA) dejaran de estar vigentes el próximo 1 de noviembre, lo que afectará a todas aquellos préstamos hipotecarios a los que se les aplica estos índices a la hora de calcular sus cuotas mensuales. Se trata de hipotecas mayoritariamente contratadas entre los años 2000 y 2007, aunque no se tiene constancia de su número exacto.

¿Qué va a pasar en estos casos? Lo que está claro es que estos índices que desaparecen NO van a ser sustituidos automáticamente por el Euribor, lo que hubiera sido muy beneficioso para los deudores hipotecarios, pues éste índice es sensiblemente inferior a los demás. Hay que tener en cuenta que en julio de 2013, el IPRH cajas era del 3.932%. el de los bancos del 3.221 % y el CECA del 5.5 %., mientras que el Euribor estaba al 0,525 %.


Lo que se ha decidido que pase es que:


1) En primer lugar deberá verse si en la escritura de préstamo hipotecario se prevé algún tipo de índice sustitutivo. De ser así se aplicará éste.


2) En el caso que dicho índice sustitutivo no exista o también sea uno de los que desaparece, la Ley de Emprendedores ha previsto la creación de un nuevo índice que se calculará de la siguiente manera: 

Se tomará como referencia el IRPH de las entidades financieras que sobreviven, pero se le aplicará un diferencial que resultara de la media aritmética de la diferencia entre el índice que desaparece y ese IRPH de entidades.


La opinión del sector es que la diferencia será de unas décimas por lo que el impacto en las cuotas hipotecarias será mínimo.
 

 

 

dilluns, 1 de juliol de 2013

NUEVAS LINEAS ICO INTERNACIONALIZACION 2013


 
 
Aplaudimos el novedoso catálogo integral de productos del ICO 2013 para las empresas exportadoras, cubriendo otras necesidades reclamadas de financiación no solo de inversiones productivas, sino también de liquidez,  deuda, "equity" o cuasi capital y garantías (Más vale tarde que nunca). Hay 6 modalidades:
 
ICO INTERNACIONAL
Para financiar inversiones productivas y necesidades de liquidez de autónomos y empresas en el exterior.

ICO EXPORTADORES  -  CORTO PLAZO
Para empresas que necesiten obtener liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de su actividad exportadora.


ICO EXPORTADORES - MEDIO Y LARGO PLAZO
Nueva iniciativa del ICO con el fin de potenciar la financiación de crédito suministrador y comprador.

GARANTÍAS INTERNACIONALES
Para apoyar a las empresas que participen en licitaciones y adjudicaciones internacionales, con este nuevo programa de garantías.

 
FOND-ICOinfraestructuras
Potenciar  el capital riesgo con participaciones directas en el capital y cuasi-capital de empresas que realicen inversiones internacionales en infraestructuras.

 
FOND-ICOpyme
Promover el capital riesgo participando en empresas españolas que realicen inversiones internacionales.
 

dijous, 20 de juny de 2013

SENSE CONVENI COLECTIU PER ALGUNS SECTORS EL MES DE JULIOL


La Reforma laboral aprobada l’any 2012 va posar fí a la ultraactivitat dels Convenis Col.lectius. Això  significa que a partir del dia 8 de juliol de 2013  alguns convenis deixaran de tenir vigència. Quines són les consequencies d’aquest important canvi jurídic:

Si el Conveni Col.lectiu que deixa de tenir vigència en té un de rang superior, s’haurà d’aplicar aquest. Per exemple s’aplicarà el d’àmbit nacional si desapareix el provincial o de Comunitat Autònoma.

Si no hi ha cap conveni de rang superior, serà d’aplicació directa l’Estatut dels Treballadors.
Malgrat l’anterior si la nostra empresa va pactar salaris o condicions superiors al Conveni Colectiu, aquestes s’hauran consolidat i per tant si les volem reduir s’haurà de fer a través de un procediment de modificació substancial de condicions de treball.

Respecte dels treballadors amb els que s’haguessin pactat condicions segons conveni, davant la seva desaparició es podria defensar la aplicació directe del Estatut dels Treballadors. No obstant entenem aconsellable seguir igualment el procediment de modificació substancial de Condicions de Treball, sobre tot pel que fa a les reduccions de salari.
Per les noves contractacions  entenem que seria d’aplicació directament l’Estatut dels treballadors i Salari mínim Interprofessional.
Bé tot plegat obre un nou escenari de relacions laborals a partir del proper día 8 de Juliol de 2013  en el que es farà cada vegada més important la relació i negociació amb els comités i delegats d’empresa.
Desde BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS, venim oferint aquest servei de interlocució amb els representants dels treballadors ja sigui en les reunions ordinàries, procediments de reducció de salari i negociació de convenis col.lectius d’empresa entre d’altres.

dimecres, 12 de juny de 2013

Publicada la Convocatoria 2013 d' Ajuts INNOEMPRESA
Avui s'ha  publicat la convocatòria de l’any 2013 per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa).
  
La partida es de 2 millions d'euros, perola Resolució indica que  l'atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2013 quedarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 6 de setembre de 2013.

Per més información visiteu la web de la Generalitat
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=638127&language=ca_ES

dilluns, 10 de juny de 2013

MODIFICACIONS EN ELS CONTRACTES DE LLOGUER


PRINCIPALS NOVETATS DE LA Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges
La nova regulació s’aplica a contractes d’arrendament concertats a partir del dia 6 de juny de 2013.
 
La pròrroga obligatòria per el propietari es redueix de 5 a 3 anys
 
No obstant el propietari podrà recuperar l’ habitatge si el necessita per destinar-la a domicili permanent quan hagin passat el primer any de contracte i ho comuniqui amb una antelació de 2 mesos, sense necessitat que consti en el contracte.
 
 
La pròrroga tàcita, es a dir la que comença, un cop passat els 3 anys obligatoris, es redueix de 3 a 1 any.
 
El lloguer podrà desistir del contracte un cop passat al menys sis mesos i que ho comuniqui amb 30 dies d’antelació com a mínim.
 
Si es vol que el contracte de lloguer tingui efectes per a terceres persones s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat (important per el casos en que es vengui la finca)
 
Les parts podrà acordar que, durant un plaç determinat, l'obligació de pagament pot reemplaçar-se total o parcialment per el compromís de reformes o rehabilitació del immoble que es pactin.
 
Es modifica la llei de enjudiciament civil per agilitzar els desnonaments.

 

Més de 70.000 empreses varen aplicar mesures de flexibilitat interna d’un o altre tipus l’any 2012


En concret , 60.000 companyies varen aplicar mesures de modificació substancial de condicions de treball, altres 25.000 varen posar en marxa mesures de caràcter col.lectiu. Segons la Ministre de Treball, això suposa que més d’un 30% de les empreses de més de 250 treballadors ha posat en marxa mesures de caràcter col.lectiu. (Font. nota de premsa del ministeri de treball del 06/06/2013 http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/1948)

Des de el  nostre despatx ens consta que la mesura modificació substancial de condicions de treball més aplicada quan es donen causes econòmiques és la de la reducció de salaris. Aquesta mesura suposa en moltes ocasions una alternativa als acomiadaments.

Comptem amb una important experiència en expedients d’aquestes característiques que posem a disposició dels nostres clients.

dilluns, 13 de maig de 2013

En Daniel Boil, advocat i soci de Boil Fernández Geli Advocats ha sigut nomenat president de la nova PIMEC JOVES EMPRESARIS DEL VALLES ORIENTAL

dimarts, 30 d’abril de 2013

MEDIDAS PARA LOS EMPRENEDORES


Está actualmente en tramitación el anteproyecto de Ley de Emprendedores, que, entre otros objetivos, pretende impulsar distintos instrumentos financieros y vías de financiación alternativas a la financiación bancaria, como pueden ser las entidades de capital riesgo, la creación de fondos de capital riesgo mixtos público-privados o la potenciación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Estas últimas se dedican a otorgar avales tanto para necesidades financieras de las empresas, en inversión o circulante, como para la concesión de fianzas o avales técnicos requeridos por una pyme en el desarrollo de su actividad.

Por otra parte el ICO ha puesto en marcha la Línea ICO-SGR 2013, con una dotación de 200 millones de euros, destinado a la financiación a autónomos y empresas españolas, o mixtas con capital mayoritariamente español, que cuenten con el aval de una SGR

dimarts, 19 de març de 2013

COMPATIBILITZAR EL COBRAMENT DE LA PRESTACIO DE JUBILACIO I EL TREBALL

Des de el passat 17/03/2013 (RDL5/2013 de 5 de març) ja es posssible compatibilitzar la percepció de la pensió de Jubilació i el treball. Els requisits de la persona jubilada per poder-ho fer són:

Haver-se jubilat a l’edat legal de jubilació (mínim 65 anys a data d’avui)

Haver accedit a la prestació de Jubilació amb el 100% de la Base reguladora.

Mentre el Jubilat treballi continuarà cobrant el 50% de la prestació i els rendiments del treball o d’activitats econòmiques derivades del seu treball, sense límit.

La cotització, ja sigui per compte propia o aliena es limitara a un percentatge de solidaritat de un 8% més les cotitzacions que es derivin de cobrir els riscos de Incapacitat temporal i contingències professionals. Per tant un percentatge molt compatitiu respecte de les cotitzacions generals.

dilluns, 18 de març de 2013

JORNADA SOBRE ELS IMPAGATS


El 14 de març la Mònica Fernández  i la Monica Laborda de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS, van participar en la jornada  “Gestió eficaç dels impagats” organitzada per el NODUS BARBERÀ de Barbera del Vallès, on es van donar pautes i consells per reclamar els deutes de forma efectiva i minimitzar el risc de patir impagaments.

dilluns, 11 de març de 2013

ES PERD PRESTACIÓ D’ATUR EN UN ERO DE SUSPENSIÓ EN L’ANY 2013?
La reposició del Dret a la prestació d’atur en casos de suspensió o reducció de jornada en expedients de regulació d’ocupació continuarà vigent en aquest any 2013.

Aquesta mesura es va prorrogar el passat 25 de gener de 2013, i permet que els treballadors que en aquests any 2013 siguin afectats per un ERO de suspensió o reducció de jornada, puguin recuperar l’atur fins un màxim de 180 dies sí el seu contracte s’extingueix abans del 31 de desembre del 2014.

Aquesta és una de les primeres preguntes que es fa la part treballadora quan se l’hi planteja un expedient, la pròrroga de la mesura facilita per tant en gran mesura el poder arribar a acords en el periode de consultes.

dimarts, 5 de març de 2013

NOVETATS EN MATERIA COTITZACIO DELS AUTONOMS
El passat 23/02/2012 es va publicar el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En destaquem en matèria de Cotització Autonoms:

Reducció/Bonificació d’ un 80% a un 30% durant un màxim 30 mesos per joves menors de 30 anys (homes), 35 anys (dones), sense límit d’edat en el cas de Autònoms amb discapacitat igual o superior a un 33%.

Possibilitat de compatibilitzar el cobrament de la prestació d’atur i el treball per compte pròpia.

Per una major informació pot contactar amb el nostre despatx o accedir a un resum de la norma en el següent enllaç.

https://docs.google.com/file/d/0B1K_-6qk_0KadlZ3YWI1OWJ2Nm8/edit?usp=sharing

dilluns, 4 de març de 2013

NOVETATS EN MATERIA DE CONTRACTACIO LABORAL
El passat 23/02/2012 es va publicar el RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En destaquem en matèria de contractació de menors de 30 anys:


Reducció de fins el 100% de la Quota de Seguretat Social per 12 mesos, si es fa compatible ocupació i formació.

Reducció de fins el 100% de la Quota de Seguretat Social per 12 mesos, per empreses amb menys de 9 treballadors.

Reducció de fins el 100% de Quotes de Seguretat Social per 12 mesos, en el cas de que un empresari de menys de 30 anys contracti a aturats majors de 45 anys.

Possibilitat de contractació temporal (sense causa) de menors de 30 anys. Si amb posterioritat es converteixen en indefinits es preveuen bonificacions de 500,00.-€ anuals durant 3 anys.

Contracte de pràctiques: desapareix el límit de 5 anys des de que es varen finalitzar el estudis i es preveu reducció del 50% en la Quota empresarial de Cotització.


Bonificacions de 800,00.-€ anys per la incorporació de joves a cooperatives o societats laborals.
 
Les empreses de Treball Temporal podran realitzar contractes de Formació, això n’abaratirà el cost.En el següent enllaç trobarà un resum de la norma en la seva totalitat:
https://docs.google.com/file/d/0B1K_-6qk_0KadlZ3YWI1OWJ2Nm8/edit?usp=sharing

dimarts, 26 de febrer de 2013

TRANSPORT PER CARRETERA NOVA REGULACIO TEMPS DE TREBALL TREBALLADORS AUTONOMS
El passat dia 24/02/2013 ha entrat en vigor el RD 128/2013 sobre ordenació del temps de treball per els treballadors autònoms que realitzen activitats mòbils de transport per carretera. En destaquem:

La durada mitjana de treball setmanal no pot superar les 48 hores, es pot perllongar fins a 60 hores setmanals, sempre que la mitjana setmanal en 4 mesos naturals no superi les 48 hores.

Els temps de descans diari i setmanal, es continuaran regint pel Reglament Europeu 561/2006, en definitiva no canvia.

S’estableix un règim de pauses obligatories, per més de 6 hores de conducció 30 minuts, per més de 9 hores de conducció 45 minuts. ( es poden subdividir les pauses en periodes de 15 minuts).

Els Registres de temps de treball s’han de conservar un mínim de 2 anys.

Els contractes amb el Treballadors Autonoms dependents, han de recollir de manera expressa el temps de treball.


L’administració (òrgans de control) tenen dret a entrar als centres de treball per comprovar els equips de mesura.

LINEA ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013
 
Han sido publicadas las nuevas líneas ICO pra empresas y emprendedores de este año 2013.
 
Los préstamos podrán destinarse a financiar:
 
1. Liquidez: las necesidades de circulante tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.
 
2. Inversiones productivas dentro de territorio nacional:
- Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano.
- Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. Los vehículos industriales podrán financiarse en un 100%.
 - Adquisición de empresas.
- Gastos de circulante con el límite del 50% de la financiación obtenida.
Para más información
http://www.ico.es/web/contenidos/11776/index?abre=11780


 
 

dimecres, 20 de febrer de 2013


En Daniel Boil Serna i en Jesus Geli Fàbrega, socis de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS, han participat en la 2a edició de la Fira internacional de l’Advocacia, celebrada del 13 al 15 de febrer de 2013 que va ser organitzada el Col.legi d’Advocats de Barcelona amb l’objectiu fomentar contactes entre advocats de tot el mon, per tal d’aprofundir en la internacionalització de la professió.

dimecres, 16 de gener de 2013

GUIA INTERNACIONALIZACION ICEX 2013

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593057_5586834_4625229,00.html
  


Ya esta disponible en la web del ICEX la nueva edición Enero 2013 de la GUIA DE SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACION de interés para todas las empresas y profesionales del comercio exterior.

Incluye las nuevas Líneas ICO INTENACIONAL 2013 y todos los servicios de ICEX, CESCE, COFIDES y España Expansión Exterior. Descarga gratuita en http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593057_5586834_4625229,00.html

dilluns, 14 de gener de 2013

"ARREGLAR EL PARO Y COBRARLO" YA ES DELITO
El próximo día 17/01/2013 entra en el nuevo artículo 307 Ter del Código Penal recogida en la última reforma del Código Penal que se contienen en la Ley 7/2012 de 27 de diciembre de 2012.

Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.
Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.dimecres, 2 de gener de 2013

RIESGOS EN LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PREVIAMENTE IMPORTADOS DE ASIA
Va siendo habitual que productos importados de terceros países asiáticos, como pueden ser la China, estén siendo destinados a países de la zona LATAM tras someterse a un proceso de transformación en nuestro país que le permita tener Certificado de Origen UE. Esto supone una ventaja competitiva en el mercado ya que los convierte en más atractivos para los posibles clientes.

Desde nuestro despacho estamos observando como esta práctica va en aumento, especialmente en países con los que España, a través de la UE, tiene tratados de libre comercio (TLC) como es el caso de México y Chile, esto permite a las empresas españolas exportadoras de dichos productos gozar de considerables preferencias arancelarias, lo que proporciona precios mucho más competitivos.

Fruto de esta tendencia aumentan las solicitudes de Autorización de Exportador Autorizado ante la AEAT que evitan el uso de los certificados EUR-1 facilitando así la gestión de las exportaciones con certificado de origen UE. Como consecuencia del aumento de dichas solicitudes las Dependencias Provinciales de Aduanas e II.EE han aumentado el número de controles que pueden llegar hasta inspecciones físicas en las instalaciones de la empresa para verificar los procesos de transformación realizados y evitar así que productos no transformados originarios de países como la China eludan el pago de los aranceles correspondientes en el país de destino.
SEGUIR LEYENDO