dimarts, 9 de juny de 2009

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2010 a Catalunya

S’ha publicat al DOGC núm. 5392, de 3 de juny de 2009 el Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2010.

Les festes laborals a Catalunya durant l'any 2010 seran les següents:


1 de gener (Cap d'Any)
6 de gener (Reis)
2 d'abril (Divendres Sant)
5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal).

D'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d’Era Val d'Aran, la festa del dia 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) queda substituïda per la del 17 de juny, com a Festa d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Podeu consultar el calendari a l’adreça següent del DOGC: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5392/09127041.pdf

dimecres, 3 de juny de 2009

MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL SECTOR DEL METALL

El passat 28 de maig varem recordar l’obligació de l’acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals per a les activitats i sectors del metall que treballen en obres de construcció a partir de l’1 de juliol d’enguany.

Mitjançant la present, els hi volem fer saber que, el 29 de maig, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat Resolució de 12 de maig de 2009, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publica la modificació de l’Acord Estatal del Sector del Metall, que varia alguns punts del contingut de l’esmentada circular.

Així doncs, ens trobem que han rectificat les següents dades:
  • L’obligació de l’acreditació de la formació es trasllada a data 1 de gener de 2010.

  • S’elimina de la relació d’empreses afectades aquelles que la seva activitat econòmica sigui la d’altres serveis personals n.c.o.p. (CNAE: 9509).

  • Y, s’inclou en la relació d’empreses afectades per aquesta acreditació de la formació aquelles que la seva activitat econòmica siguin els serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic (CNAE: 7112).