dilluns, 21 de juny de 2010

Publicada finalment la Reforma Laboral


Després de més de dos anys de crisis i de destrucció d’ocupació s’ha publicat al BOE núm. 147 de data 16/06/2010 el Real Decret Llei nº 10/2010 de Reforma del Mercat de Treball.

Les principals mesures que s’incorporen són les següents:

1 .- Mesures dirigides a restringir l'ús injustificat de la contractació temporal:

- S'estableix un límit màxim en els contractes temporals d'obra o servei determinat (24 mesos) a partir del qual ha de considerar que les tasques contractades tenen naturalesa permanent i han de ser objecte d'una contractació indefinida.

- S'introdueixen alguns ajustaments en la regla instaurada el 2006 per evitar l'encadenament successiu de contractes temporals. A aquests efectes es computen els contractes temporals subscrits per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses.

També computaran en els supòsits de successió o subrogació empresarial legal o convencional.

- S'incrementa fins a dotze dies la indemnització per finalització dels contractes temporals. Aquest increment s'implanta de manera gradual i progressiva: vuit dies per als contractes que se celebren fins al 31 desembre 2011; nou per els celebrats a partir de l'1 de gener de 2012; deu per els celebrats abans de l'1 gener 2013: onze pels celebrats abans l'1 de gener de 2014 i dotze dies per als celebrats a partir d'aquesta data.

2 .- Mesures dirigides a l'impuls de la contractació indefinida:

- Es potencia l'ús del contracte de foment de la contractació indefinida, modificat la seva regulació en els següents aspectes:

a) s'amplien els col.lectius amb els quals es pot subscriure's, especialment la porta d’entrada bé donada per la transformació de contractes temporals.

b) es redueixen les quantitats a abonar per les empreses en cas d'extinció dels mateixos per causes econòmiques, en assumir el FOGASA una part de la indemnització (8 dies).

Es tracta d'una mesura transitòria que serveixi de pont cap a un model de capitalització individual mantingut a tot el llarg de la vida laboral del treballador, el qual podrà fer-lo efectiu en els casos d'acomiadament, per complementar la seva formació, en supòsits de mobilitat geogràfica o , en darrer terme, en el moment de la seva jubilació.

- Es dóna una nova redacció a les causes de l'acomiadament per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, per tal de proporcionar una major certesa tant a treballadors i empresaris com als òrgans jurisdiccionals en la seva tasca de control judicial. De fet no ha canviat res, tant sols s’hi ha incorporat part de la jurisprudencia del Tribunal Suprem (ja existent), de manera que hi hagi menys marge d’interpretació als Tribunals.

- Es modifica la qualificació dels acomiadaments objectius per incompliment dels requisits formals, passant a ser considerat com un acomiadament improcedent i no nul.

3 .- Trasllat col.lectius i modificacions substancials de les condicions de treball.

Es modifiquen els arts. 40 i 41 de l'ET per dotar el procediment de major agilitat i eficàcia. Per a això s'estableix el caràcter improrrogable del termini previst per als períodes de consultes i es preveu una solució legal per als supòsits en què no hi hagi representants dels treballadors a l'empresa amb qui negociar i es potencia la utilització de mitjans extrajudicials de solució de discrepàncies establerts a través de la negociació col.lectiva.

4.- Clàusules d'inaplicació salarial.

Es modifica l'art. 82 del ET per afavorir l'efectivitat dels procediments d'inaplicació salarial quan la situació i perspectives de l'empresa poguessin veure's danyades com a conseqüència de règim salarial establert. Per a això, es regula de manera més completa aquest procediment i s'apela també aquí a la utilització de mitjans extrajudicials de solució de discrepàncies.

5.- Suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

Es persegueixen fomentar l'adopció mesures de reducció del temps de treball (sigui a través de la suspensió del contracte de treball, sigui mitjançant la reducció de la jornada en sentit estricte), com a alternativa a la destrucció d'ocupació. En aquest sentit, s'introdueix la reducció temporal de jornada dins de l'art. 47 del ET, es flexibilitza el tractament d'aquesta figura tant en l'àmbit laboral com en el de la protecció social i s'amplien els incentius per a treballadors i empresaris vinculats a la utilització d'aquesta mesura i consistents, respectivament, en la reposició de les prestacions d'atur i en les bonificacions de les cotitzacions empresarials.

6.- Fomentar la contractació de les persones desocupades, amb particular atenció als joves, destaquen:

1. La modificació de la política de bonificacions a la contractació indefinida en els següents aspectes: a) es fa una definició més selectiva dels col.lectius de treballadors: joves de fins a 30 anys amb especials problemes d'ocupabilitat i majors de 45 anys amb una permanència prolongada en la desocupació; b) Es mantenen determinades bonificacions per a la conversió de contractes formatius i de relleu en contractes indefinits i c) es milloren les quanties d'aquestes noves bonificacions quan la contractació es faci per a dones.

2. Es manté la regulació actual de les bonificacions adreçades a persones amb discapacitat, constitució inicial de treballadors autònoms, empreses d'inserció, víctimes de violència de gènere i, en particular, les que tenen com a finalitat mantenir la situació d'activitat dels treballadors majors de 59 anys.

3. Es modifica la regulació dels contractes formatius:

- El contracte per a la formació s'incentiva a través d'una bonificació total i es millora el salari i la protecció social reconeixent la prestació per atur a la finalització

- El contracte en pràctiques la modificació afecta els títols que habiliten per a la seva formalització i al termini dins del qual és possible realitzar-los.

7.- Mesures dirigides a la millora dels mecanismes d'intermediació laboral per a fomentar les oportunitats d'accedir a una ocupació per part de les persones desocupades.

Entre aquestes mesures cal assenyalar les següents:

1. Es regula legalment l'activitat de les agències de col.locació amb ànim de lucre.

2. Es modifica la regulació de les empreses de treball temporal per tal d'incorporar al dret intern la Directiva 2008/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 i fomentar la igualtat de tracte entre els treballadors cedits per les empreses de treball temporal i els treballadors de les empreses usuàries

Per aplicar aquestes mesures, es reserva un període perquè la negociació col.lectiva, dins dels sectors avui exclosos de l'activitat de les empreses de treball temporal per raons de seguretat i salut en el treball, pugui, de manera raonada i justificada, definir els llocs de treball o ocupacions d'especial risc que no puguin ser objecte de contractes de posada a disposició.

Una vegada conclòs aquest període i respectant les excepcions per a ocupacions o ocupacions determinades que hagin pogut acordar, es deroguen-amb algunes excepcions-les restriccions actualment vigents i s'estableixen requisits complementaris perquè les empreses de treball temporal puguin realitzar contractes de posada a disposició de treballadors en aquests sectors mitjançant el reforç de les exigències en matèria de prevenció de riscos laborals i de formació preventiva dels treballadors.

8.- Es deixa per l’any 2012 la implementació de un sistema de capitalització (sistema Austriac) que possibiliti que els treballadors el puguin utilizar en cas d’acomiadament, jubilació, i d’altres. Aquesta mesura permetria una disminució del cost de l’acomidament per la empresa i s’estableix en el Reial Decret que això es farà sense incrementar les cotitzacions (Ja ho veurem).

dilluns, 7 de juny de 2010

SUBVENCIONS PER LA INTERNACIONALITZACIO DE LES EMPRESES

El DOGC 5557 d’1 de febrer de 2010 ha publicat diverses convocatòries del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, destinades a la concessió de subvencions individuals en l’àmbit dels projectes per al foment i la competitivitat de la internacionalització de l’economia catalana.

CONSULTEU L'ENLLAÇ ADJUNT http://www.gencat.cat/diari/5557/10018124.htm

dimecres, 2 de juny de 2010

SALON EMPRENDEDOR BARCELONA 16 Y 17 DE JUNIOVuelve el Salón del Emprendedor despues de los 6.525 participantes de la convocatoria anterior 2009.

Dos días con multitud de ponencias y oportunidades de negocio para distintos sectores: franquicias, entidades financieras, escuelas y centros de negocios, y en definitiva cualquier empresa que se dedique a la venta de productos y servicios destinados a emprendedores y PYMES.

Los días 16 y 17 de Junio de 2010 en el recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona.

dimarts, 1 de juny de 2010

Calendari laboral de festes a Catalunya pel 2011


S'ha publicat al DOGC del 31/05/2010 el Calendari oficial de festes laborals per la CCAA de Catalunya per l'any 2011:

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis).

22 d'abril (Divendres Sant).

25 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

13 de juny (dilluns de Pasqua Granada).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

26 de desembre (Sant Esteve).

La Generalitat aprova un Decret Llei de Mesures Urgents i puja els impostos

Ahir el DOG publica la pujada de tipus del ITPAJD que entrarà en vigor el proper día 1 de Juliol de 2010.  El tipus general del ITP passa del 7% al 8% i tambè puja el AJD.

Aquí teniu el texte complert de la pujada d'aquests 2 impostos  (Consell: qui tingui que fer una operació subjecta a aquests impostos que la faci al mes de Juny).

Article 4


Transmissions patrimonials oneroses

Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica l’article

32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i

d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent:

“En els termes de l’article 49.1.a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual

es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i

ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries,

s’aproven els tipus de gravamen següents de l’impost de transmissions patrimonials

oneroses:

”a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que

recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus

del 8%.

”b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i

la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa

al tipus del 7%.

”c) La transmissió de mitjans de transport tributa al tipus del 5%.”

Article 5

Actes jurídics documentats

Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica la

lletra e de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i

administratives, que resta redactada de la manera següent:

“e) L’1,2%, en el cas d’altres documents.”