dijous, 16 d’abril de 2009

RECUPERACIO DE L'IVA EN SUPOSITS DE CREDIT TOTALMENT O PARCIALMENT INCOBRABLES

Malauradament, a causa de la crisi econòmica han augmentat els casos d'mpagaments . Seguidament recordem la normativa aplicable en el cas de factures impagades i deutors que s’hagin declarat en concurs. En ambdós supòsits es fixen un plaços concrets per poder aplicar la reducció.


Reducció de la base imposable per crèdits totalment o parcialment incobrables

La Llei 4/2008 ha introduït una modificació en la Llei de l'IVA que facilitarà la recuperació d'aquelles quotes corresponents a crèdits totalment o parcialment incobrables.

Fins ara, en cas que un subjecte passiu de l'IVA hagués efectuat lliuraments de béns o prestacions de serveis les quotes dels quals no haguessin estat cobrades podia procedir a la reducció de la base imposable de l'IVA corresponent a les mateixes, sempre que haguessin transcorregut dos anys des del moment de meritació de les operacions i HAGUES INSTAT JUDICIALMENT LA RECLAMACIO DEL CREDIT.

Doncs bé, la NOVETAT és que per poder procedir a la reducció haurà d'haver transcorregut
des de la meritació únicament un any. Transcorregut aquest any sense que s'hagin pogut
cobrar les quotes de l'IVA, el subjecte passiu disposa d'un termini de tres mesos per procedir a la reducció de la base imposable de l'impost, i d'un mes addicional des de la data
d'expedició de la factura rectificativa per a comunicar aquesta circumstància a l'Administració Tributària. La factura rectificativa s’ha d’enviar al deutor abans de la finalització del període de liquidació de IVA.Reducció de la base imposable en casos de declaració de concurs

La Llei de l'IVA preveu la possibilitat de reduir la base imposable d'aquelles operacions elsdestinataris de les quals no hagin fet efectiu el pagament de les quotes repercutides i sobre els quals amb posterioritat a la data de meritació de l'impost es dicti acte de concurs. Referent a això, s'estableix que la reducció de la base imposable de l'IVA podrà efectuar-se en el termini d'un mes a comptar des de la data de publicació de l'últim anunci de l'acte de declaració de concurs (BOLLETI OFICIAL O PREMSA) Al marge, s'exigeix que en el termini d'un mes des de la modificació de la base imposable es comuniqui aquest fet a l'Administració o Delegació de l'Agència Tributària que correspongui. La factura rectificativa s’ha d’enviar als administradors concursals abans de la finalització del període de liquidació de IVA.