dijous, 20 de juny de 2013

SENSE CONVENI COLECTIU PER ALGUNS SECTORS EL MES DE JULIOL


La Reforma laboral aprobada l’any 2012 va posar fí a la ultraactivitat dels Convenis Col.lectius. Això  significa que a partir del dia 8 de juliol de 2013  alguns convenis deixaran de tenir vigència. Quines són les consequencies d’aquest important canvi jurídic:

Si el Conveni Col.lectiu que deixa de tenir vigència en té un de rang superior, s’haurà d’aplicar aquest. Per exemple s’aplicarà el d’àmbit nacional si desapareix el provincial o de Comunitat Autònoma.

Si no hi ha cap conveni de rang superior, serà d’aplicació directa l’Estatut dels Treballadors.
Malgrat l’anterior si la nostra empresa va pactar salaris o condicions superiors al Conveni Colectiu, aquestes s’hauran consolidat i per tant si les volem reduir s’haurà de fer a través de un procediment de modificació substancial de condicions de treball.

Respecte dels treballadors amb els que s’haguessin pactat condicions segons conveni, davant la seva desaparició es podria defensar la aplicació directe del Estatut dels Treballadors. No obstant entenem aconsellable seguir igualment el procediment de modificació substancial de Condicions de Treball, sobre tot pel que fa a les reduccions de salari.
Per les noves contractacions  entenem que seria d’aplicació directament l’Estatut dels treballadors i Salari mínim Interprofessional.
Bé tot plegat obre un nou escenari de relacions laborals a partir del proper día 8 de Juliol de 2013  en el que es farà cada vegada més important la relació i negociació amb els comités i delegats d’empresa.
Desde BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS, venim oferint aquest servei de interlocució amb els representants dels treballadors ja sigui en les reunions ordinàries, procediments de reducció de salari i negociació de convenis col.lectius d’empresa entre d’altres.

dimecres, 12 de juny de 2013

Publicada la Convocatoria 2013 d' Ajuts INNOEMPRESA
Avui s'ha  publicat la convocatòria de l’any 2013 per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa).
  
La partida es de 2 millions d'euros, perola Resolució indica que  l'atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2013 quedarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 6 de setembre de 2013.

Per més información visiteu la web de la Generalitat
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=638127&language=ca_ES

dilluns, 10 de juny de 2013

MODIFICACIONS EN ELS CONTRACTES DE LLOGUER


PRINCIPALS NOVETATS DE LA Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges
La nova regulació s’aplica a contractes d’arrendament concertats a partir del dia 6 de juny de 2013.
 
La pròrroga obligatòria per el propietari es redueix de 5 a 3 anys
 
No obstant el propietari podrà recuperar l’ habitatge si el necessita per destinar-la a domicili permanent quan hagin passat el primer any de contracte i ho comuniqui amb una antelació de 2 mesos, sense necessitat que consti en el contracte.
 
 
La pròrroga tàcita, es a dir la que comença, un cop passat els 3 anys obligatoris, es redueix de 3 a 1 any.
 
El lloguer podrà desistir del contracte un cop passat al menys sis mesos i que ho comuniqui amb 30 dies d’antelació com a mínim.
 
Si es vol que el contracte de lloguer tingui efectes per a terceres persones s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat (important per el casos en que es vengui la finca)
 
Les parts podrà acordar que, durant un plaç determinat, l'obligació de pagament pot reemplaçar-se total o parcialment per el compromís de reformes o rehabilitació del immoble que es pactin.
 
Es modifica la llei de enjudiciament civil per agilitzar els desnonaments.

 

Més de 70.000 empreses varen aplicar mesures de flexibilitat interna d’un o altre tipus l’any 2012


En concret , 60.000 companyies varen aplicar mesures de modificació substancial de condicions de treball, altres 25.000 varen posar en marxa mesures de caràcter col.lectiu. Segons la Ministre de Treball, això suposa que més d’un 30% de les empreses de més de 250 treballadors ha posat en marxa mesures de caràcter col.lectiu. (Font. nota de premsa del ministeri de treball del 06/06/2013 http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/1948)

Des de el  nostre despatx ens consta que la mesura modificació substancial de condicions de treball més aplicada quan es donen causes econòmiques és la de la reducció de salaris. Aquesta mesura suposa en moltes ocasions una alternativa als acomiadaments.

Comptem amb una important experiència en expedients d’aquestes característiques que posem a disposició dels nostres clients.