dilluns, 13 d’octubre de 2014

APLAZADA HASTA EL 31-12-2016 la posibilidad que un socio de una SA no cotitzada o una SL se acoja al NO REPARTO DE DIVIDENDOS como causa de separación.

La Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, introdujo el no reparto de dividendos como una nueva causa de separación del socio de las sociedades anónimas no cotizadas y las sociedades de responsabilidad limitada,  aunque la aplicación de este precepto quedaba en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2014.  

Con este derecho de separación por falta de distribución de dividendos se intenta proteger a los socios minoritarios respecto a la potestad de la Junta General de decidir si reparte o no dividendos entre los socios o por el contrario colocar todos los beneficios a reservas.

El articulo 348 bis de la citada norma  prevé la posibilidad de que el socio que lo requiera pueda separarse de la sociedad, siempre que concurran las siguientes circunstancias: que el socio haya votado a favor del acuerdo de repartir los beneficios sociales y que la Junta General no haya acordado la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

Sorprendentemente, el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, vuelve a prorrogar la aplicación de este precepto hasta el 31 de diciembre de 2016.

 

dimarts, 30 de setembre de 2014

JORNADA DE TREBALL de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS per fixar les línies d’actuació 2014-2015.


El passat divendres dia 26 de setembre els membres de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS vam celebrar una jornada  a la seu de Rambla Catalunya de Barcelona per treballar les línies de actuació per el 2014-2015.

Com a objectius destacats s’han fixat enfortir els nostres serveis per donar resposta a les noves necessitats del client, especialment a les d’aquelles empreses que han iniciat un procés de internacionalització. Per això donarem un impuls més gran a les  col·laboracions que ja estem realitzant amb  despatxos  de diferents països i farem créixer les nostres àrees de dret internacional i comerç exterior. L’àrea de dret laboral, a  més dels serveis del dia a dia de l’empresa,  seguirà oferint serveis de valor afegit com l’assessorament en la negociació col·lectiva, les necessitats dels expatriats i del personal d’alta direcció.

També continuarà sent una àrea destacada, el  suport a la gerència com a eina destinada a facilitar la tasca dels consells d’administració dels nostres clients, mitjançant un assessorament econòmic, financer i jurídic personalitzat.

 Tot això sense deixar de banda l’assessorament i defensa jurídica dels particulars.

dimecres, 10 de setembre de 2014

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ha estat escollit per la Seguretat Social per participar en la fase pilot d'implementació del PROJECTE CRET@.

El nostre despatx amb més de 19 anys d’experiència en la Gestió de Nòmines i Assegurances Socials, ha estat escollit per la TGSS per participar en la fase pilot de la implementació del nou sistema de liquidació de les cotitzacions a la Seguretat Social. Aquest projecte que és una evolució del actual sistema RED, permetra que la TGSS coneixi la situació del treballador en tot moment, a través d’una base de dades única que conectarà amb organismes com el Servicio de Empleo Público (SEPE), les Mútues d’Accidents de Treball i l’Instituto Nacional de La Seguridad Social (INSS). 

El fet de participar en aquesta fase de pilot, ens permet anticipar pels nostres clients els beneficis que el nou sistema proporcionarà que es concretaran en major agilitat i eficiència en els tràmits administratius derivats de la cotització.

dimecres, 2 de juliol de 2014

TASAS JUDICIALES EN CATALUNYA


Después de que el Tribunal Constitucional avalará la imposición de la tasa judicial aprobada en Catalunya y que había sido objeto de recurso, quedaba saber si está se volvería a aplicar, es decir si en los litigios que tuvieran lugar en Catalunya se debería pagar dos tasas (la estatal y la autonómica)
Finalmente, El Departamento catalán de Justicia no cobrará tasas judiciales a los ciudadanos y a las pequeñas empresas, según un acuerdo con representantes de los abogados y procuradores.
En consecuencia  la tasa catalana se aplicará en los ámbitos civil y contencioso administrativo (no en el ámbito penal y social) pero solo a personas jurídicas (exceptuando a las pequeñas empresas) El importe de esta tasa será de 60 a 120 euros.

dijous, 3 d’abril de 2014

CALENDARIO CAMPAÑA IRPF 2014


1 de abril: Disponibles los Servicios telemáticos del borrador y el Servicio de información telefónica.
4 de abril: La Agencia comienza a hacer efectivas las devoluciones solicitadas a través del borrador.
23 de abril: están disponibles los Servicios telemáticos de declaración (PADRE).
5 de mayo: se puede pedir cita previa y empezar a presentar las declaraciones no telemáticas.
12 de mayo.- comienza el Servicio de confección de las declaraciones en las oficinas de la Agencia tributaria.
25 de junio.- acaba el plazo para la presentación de las declaraciones a ingresas cunado se El 25 de junio finalizará el plazo de presentación para las declaraciones a ingresar cuando se opte por la domiciliación del primer plazo de ingreso, o el importe total a ingresar.
30 de junio:  finaliza la Campaña de la declaración de la Renta 2013

dimarts, 4 de març de 2014

NOVA REDUCCIO DE SEGURETAT SOCIAL PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA


El passat 01/03/2014 es va publicar al BOE el RDL 3/2014 de mesures urgents de foment de la contractació indefinida pel que s’estableix que les empreses que contractin un nou treballador indefinit i a jornada completa només pagaran 100,00.-€ al mes en la cotització a la seguretat social per contingències comuns durant els primers 24 mesos, sempre i quan la contractació suposi creació neta d’ocupació indefinida.
En el cas de que la contractació indefinida sigui a temps parcial la quantia de 100,00.-€ es reduiex a 75,00.-€ si la jornada de treball és equivalent a un 75% d’un treballador a temps complet i 50,00.-€ si la jornada és equivalent a un 50%. Per tant en queden fora el contractes a temps parcial indefinits inferior a un 50% de jornada.
Una vegada hagin transcorregut 24 mesos, les empreses de menys de 10 treballadors podran continuar amb una reducció de un 50% de cotització per contingències comuns.
La mesura és aplicable als contractes de treball celebrats entre el 25/02/2014 i 31/12/2014.
La llista de requisits per poder aplicar-se aquest benefici, és la habitual en aquest casos: Estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social, i Tributaries, no haver tingut sancions per incompliment de obligacions socials en els darrers 2 anys, no es d’aplicació als familiars de l’empresari, relacions laborals de caràcter especial, no haver fet acomiadaments disciplinaris o per causes objectives declarats improcedents o colectius en els 6 mesos anteriors al contracte –compten les extincions que es produiexin a partir del 25/02/2014-, entre d’altres.
Dels requisits en destacariem:
Que s’ha de mantenir el nivell d’ocupació total i indefinit que s’ha aconseguit amb el nou contracte indefinit bonificat durant 36 mesos. Si s’incompleix el primer any s’ha de retornar el 100% de la reducció, si és el segon any el 50% de la reducció i si és el tercer any el 33% de la reducció.
El retorn de les bonificacions s’ha de fer junt amb el recàrrec corresponent (20% mínim), més l’interés de demora (5% aquest 2014). Per tant és aconsellable fer una correcte previsió de compliment dels requisits, ja que incomplir no resulta barat.

dilluns, 10 de febrer de 2014

ESMORZAR :LYON CIUTAT DE NEGOCIS


Obrir-se a  nous mercants, i buscar altres àrees on desenvolupar els seu negoci son unes de les prioritats empresarials per millorar resultats en aquest moments de crisis. En aquest context BOIL FERNANDEZ GELIADVOCATS va organitzar un esmorzar de negocis sobre la ciutat francesa de LYON, on la nostre firma treballa amb col·laboració amb l’advocat Stéphane BERRUCAZ ( Berrucaz Avocats), qui va  assistir-hi per tal de donar informació sobre les possibilitats de negoci en aquesta ciutat francesa i els ajuts oficials existents. Posteriorment les empreses participants van tenir la oportunitat de compartir experiències en un col·loqui.

dimarts, 21 de gener de 2014

INADMISION CON CARACTER GENERAL DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA.


El departamento de recaudación de la Agencia Tributaria  ha emitido la instrucción 6/2013 que clarifica la gestión de aplazamientos  y fraccionamientos de pago de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores.
Dicha instrucción fija la inadmisión con carácter general, de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de retenciones e ingresos a cuenta. Esta inadmisión será motivada y permitirá la presentación de recurso de reposición o reclamación económico –administrativa.
 
Solo con carácter excepcional se prevé la posibilidad de concesión del aplazamiento cuando  de la solicitud y de la documentación aportada, debidamente acreditada con la  base de datos de la AEAT quede acreditado,   que la ejecución de su patrimonio pudiera:
·         afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o,
·         producir grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública.
Debe acreditarse en el momento de presentar la solicitud.
Leer más en:
 

dimecres, 8 de gener de 2014

RESPONSABILITAT DEL FOGASA EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS


Des de el passat dia 01/01/2014, tal com ja haviem anunciat, ha desaparegut la responsabilitat directe del FOGASA en el pagament de una part de la indemnitzacio (8 dies de salari per anys de servei) en cas d’acomiadaments per causa objectiva, colectius o procediments concursals en empreses de menys de 25 treballadors.
Per tant a partir d’ara els 20 dies de salari per anys de servei que es preveuen per aquest tipus d’acomiadaments hauran de ser abonats en la seva totalitat per l’empresa.

COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTONOMS PEL 2014


La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, publicada el BOE del passat 26/12/2013 fixa les bases i tipus de Cotització d’aquest règim Especial per l’any 2014  en funció de la edat que tingui el treballador  el 01/01/2014:

La Base mínima serà de 875,70.-€/mes i la màxima de 3.597,00.-€/mes.

Els menors de 47 anys, tenen llibertat per escollir entre la base mínima i la màxima, a partir d’aquesta edat s’estableixen limitacions per escollir la Base màxima.

Pels treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2013 i de manera simultànea hagin tingut contractats al seu servei un número de treballadors per compte aliena igual o superior a 50, la base mínima de cotització tindrà una cuantía igual a la prevista com a Base mínima pels treballadors enquadrats en el grup 1 del Règim General de La Seguretat Social.

La anterior pujada també es manté pels treballadors societaris (administradors, consellers, etc..) amb efectes del 01/01/2014.

dijous, 2 de gener de 2014

MÉS REFORMA LABORAL


El passat 21/12/2013 es va publicar el RDL 16/2013 que es ve a sumar als continus canvis que s’estan produint en la normativa laboral des de que es va iniciar la crisis.  Passem a destacar les principals novetats que es recullen en aquesta nova norma.

Pujada de les quotes d’Autònoms amb 10 o més treballadors.
Pels treballadors inclosos en el RETA que hagin tingut contractats al seu servei un número de treballadors per compte aliena igual o superior a 10, la Base de Cotització per l’exercici següent tindrà una cuantia igual a la que correspondria pels treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització del Regim General.
També s’aplica als Treballadors Autònoms inclosos en el RETA per exercir funcions de direcció i gerència que comporta el càrrec de conseller o administrador.
A efectes pràctics això implica que (prenen de referència les Bases del 2013) que els afectats passaran d’una Base de cotització mínima de 858,60.-€ a una mínima de 1.051,50.-€. Per tant hi haurà una pujada en la cotització mínima d’ aproximadament un 22,5%.

Modificacions en el periode de prova.
El contractes temporals (Obra o servei, eventual per circunstàncies de la producció i interinitat) de durada inferior a sis mesos no podran tenir un periode de prova superior a 1 mes.

El contracte de suport a emprenedors es podrà concertar també a temps parcial.
El contracte de suport a emprenedors que es caracteritza per poder formalitzar un periode de prova de 1 any queda modificat en els següents aspectes:

Es podrà celebrar a temps parcial, les deduccions i bonificacions que s’associen a aquest contracte s’aplicaran de manera proporcionada a la jornada de treball.

La possibilitat de compatibilitzar el cobrament de l’atur, es limita als contractes de suport a  l’emprenedor de Jornada completa.

Ampliació de l’edat del menor per tenir dret a reducció de Jornada
El Dret de reducció de Jornada establert pels treballadors que tinguin cura directa d’un menor de 8 anys passa a ser de 12 anys.

Reducció de 1% del tipus de cotització per Atur en els contractes de durada determinada a Temps parcial.
En consecuencia , el tipus de cotització serà de 8,30%, del que 6,7% serà a càrrec de l’empresa i el 1,6% a càrrec del treballador.

Conceptes computables a la Base de Cotització del règim General de la Seguretat Social.
S’especifica que en la remuneració total que constituiex la base de cotització s’inclouen tant les percepcions en metàlic com en espècie, de la que se n’exclouen únicament:

Despeses de locomoció que faci el treballador fora del seu centre habitual de treball, per fer el mateix en un lloc diferent, quan utilitzi mitjans de transport públic, sempre que l’import d’aquestes despeses es pugui justificar amb factura o document equivalent.

També les Despeses de Locomoció i despeses normals de manutenció i estància,  en la cuantía i requisits que es preveuen en la normativa estatal del IRPF (dietes, kilometratge, etc..)

Les indemnitzacions per defunció i les corresponents a trasllats, suspensions (les anteriors en la cuantia màxima que assenyali el Conveni Col.lectiu) i acomiadaments ( En la cuantia obligatoria al Estatut dels Treballadors)

Les Prestacions de Seguretat Social i les millores de les Prestacions per Incapacitat Temporal  concedides per les empreses.

Asignacions destinades a satisfer Despeses d’Estudi dirigits a la actualització, capacitació o reciclatge, sempre que ho exigeixi el desenvolupament de l’activitat o característiques del lloc de treball.
La empresa haurà de comunicar a la TGSS l’import de tots els conceptes retributius amb independència de la seva inclusió o no a la Base de cotització.

Novetats en el contracte a temps parcial.

S’admet aquesta modalitat en el contracte de suport a emprenedors.

En el contracte hi hauran de figurar el número d’hores ordinàries ( al dia, setmana, mes o any) i la seva distribució.

Si la jornada és partida, tant sols s’admetra una única interrupció al dia.

No es podran fer hores extraordinàries, excepte per reparar sinistres i d’altres danys extraordinaris i urgents.

No es possible modificar la jornada de temps complet a temps parcial o viceversa sense acord amb el treballador. En definitiva no es possible aplicar reduccions de jornada com si fos una modificació subsancial de condicions de treball a l’ampara entre d’altre per causes econòmiques.

Flexibilització del Règim d’hores complementaries, que desenvolupem en el punt següent:

Flexibilització del Règim d’hores complementaries en el contracte a Temps Parcial.
Son aquelles que es realitzen a més de les hores ordinàries pactades en el contracte a temps parcial.

Només es pot exigir la seva realització si s’han pactat amb el treballador, per escrit  ja sigui simultaniament a la signatura del contracte o amb posterioritat.

Només es poden acordar hores complementaries en jornades superiors a 10 hores setmanals en còmput anual.

El número d’hores complementàries no pot excedir d’un 30% de les ordinàries ( es pot ampliar en el Conveni Colectiu).

El treballador ha de conèixer el dia i hora de realització de les hores complementàries amb un preavís de 3 dies.

Transcorregut 1 any, el treballador pot renunciar al pacte d’hores complementaries, si hi ha causa ( necessitats familiar, formatives o incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial)

En qualsevol moment es poden oferir hores complementaries d’acceptació voluntària en el contractes a temps parcial de caràcter indefinit i  de jornada superior a 10 hores setmanals en cómput anual. Aquestes no poden superar el 15% de les hores ordinàries acordades al contracte.

S’estableix la obligació de l’empresa de conservar resums anuals de Registres de Jornada durant un periode mínim de 4 anys. I també d’entregar junt amb la fulla de salaris un resum de totes les hores realitzades en el mes ( ordinàries i complementaries). Tot plegat sota la sanció de presumir el contracte celebrat a jornada completa.

Pel que fa a la reducció de modalitats contractuals,  es limitarà a una reducció i simplificació administrativa dels models (no de les modalitats), així mateix s’anuncia una reordenació/organització dels incentius a la contractació consistent  en recollir en un únic text normatiu les que existeixen en aquest moment. Per tant no s’esperen novetats importants en aquests temes més enllà d’endreçar el ja existeix en aquest moment