dimarts, 21 de gener de 2014

INADMISION CON CARACTER GENERAL DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA.


El departamento de recaudación de la Agencia Tributaria  ha emitido la instrucción 6/2013 que clarifica la gestión de aplazamientos  y fraccionamientos de pago de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores.
Dicha instrucción fija la inadmisión con carácter general, de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de retenciones e ingresos a cuenta. Esta inadmisión será motivada y permitirá la presentación de recurso de reposición o reclamación económico –administrativa.
 
Solo con carácter excepcional se prevé la posibilidad de concesión del aplazamiento cuando  de la solicitud y de la documentación aportada, debidamente acreditada con la  base de datos de la AEAT quede acreditado,   que la ejecución de su patrimonio pudiera:
·         afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o,
·         producir grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública.
Debe acreditarse en el momento de presentar la solicitud.
Leer más en:
 

dimecres, 8 de gener de 2014

RESPONSABILITAT DEL FOGASA EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS


Des de el passat dia 01/01/2014, tal com ja haviem anunciat, ha desaparegut la responsabilitat directe del FOGASA en el pagament de una part de la indemnitzacio (8 dies de salari per anys de servei) en cas d’acomiadaments per causa objectiva, colectius o procediments concursals en empreses de menys de 25 treballadors.
Per tant a partir d’ara els 20 dies de salari per anys de servei que es preveuen per aquest tipus d’acomiadaments hauran de ser abonats en la seva totalitat per l’empresa.

COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTONOMS PEL 2014


La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, publicada el BOE del passat 26/12/2013 fixa les bases i tipus de Cotització d’aquest règim Especial per l’any 2014  en funció de la edat que tingui el treballador  el 01/01/2014:

La Base mínima serà de 875,70.-€/mes i la màxima de 3.597,00.-€/mes.

Els menors de 47 anys, tenen llibertat per escollir entre la base mínima i la màxima, a partir d’aquesta edat s’estableixen limitacions per escollir la Base màxima.

Pels treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2013 i de manera simultànea hagin tingut contractats al seu servei un número de treballadors per compte aliena igual o superior a 50, la base mínima de cotització tindrà una cuantía igual a la prevista com a Base mínima pels treballadors enquadrats en el grup 1 del Règim General de La Seguretat Social.

La anterior pujada també es manté pels treballadors societaris (administradors, consellers, etc..) amb efectes del 01/01/2014.

dijous, 2 de gener de 2014

MÉS REFORMA LABORAL


El passat 21/12/2013 es va publicar el RDL 16/2013 que es ve a sumar als continus canvis que s’estan produint en la normativa laboral des de que es va iniciar la crisis.  Passem a destacar les principals novetats que es recullen en aquesta nova norma.

Pujada de les quotes d’Autònoms amb 10 o més treballadors.
Pels treballadors inclosos en el RETA que hagin tingut contractats al seu servei un número de treballadors per compte aliena igual o superior a 10, la Base de Cotització per l’exercici següent tindrà una cuantia igual a la que correspondria pels treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització del Regim General.
També s’aplica als Treballadors Autònoms inclosos en el RETA per exercir funcions de direcció i gerència que comporta el càrrec de conseller o administrador.
A efectes pràctics això implica que (prenen de referència les Bases del 2013) que els afectats passaran d’una Base de cotització mínima de 858,60.-€ a una mínima de 1.051,50.-€. Per tant hi haurà una pujada en la cotització mínima d’ aproximadament un 22,5%.

Modificacions en el periode de prova.
El contractes temporals (Obra o servei, eventual per circunstàncies de la producció i interinitat) de durada inferior a sis mesos no podran tenir un periode de prova superior a 1 mes.

El contracte de suport a emprenedors es podrà concertar també a temps parcial.
El contracte de suport a emprenedors que es caracteritza per poder formalitzar un periode de prova de 1 any queda modificat en els següents aspectes:

Es podrà celebrar a temps parcial, les deduccions i bonificacions que s’associen a aquest contracte s’aplicaran de manera proporcionada a la jornada de treball.

La possibilitat de compatibilitzar el cobrament de l’atur, es limita als contractes de suport a  l’emprenedor de Jornada completa.

Ampliació de l’edat del menor per tenir dret a reducció de Jornada
El Dret de reducció de Jornada establert pels treballadors que tinguin cura directa d’un menor de 8 anys passa a ser de 12 anys.

Reducció de 1% del tipus de cotització per Atur en els contractes de durada determinada a Temps parcial.
En consecuencia , el tipus de cotització serà de 8,30%, del que 6,7% serà a càrrec de l’empresa i el 1,6% a càrrec del treballador.

Conceptes computables a la Base de Cotització del règim General de la Seguretat Social.
S’especifica que en la remuneració total que constituiex la base de cotització s’inclouen tant les percepcions en metàlic com en espècie, de la que se n’exclouen únicament:

Despeses de locomoció que faci el treballador fora del seu centre habitual de treball, per fer el mateix en un lloc diferent, quan utilitzi mitjans de transport públic, sempre que l’import d’aquestes despeses es pugui justificar amb factura o document equivalent.

També les Despeses de Locomoció i despeses normals de manutenció i estància,  en la cuantía i requisits que es preveuen en la normativa estatal del IRPF (dietes, kilometratge, etc..)

Les indemnitzacions per defunció i les corresponents a trasllats, suspensions (les anteriors en la cuantia màxima que assenyali el Conveni Col.lectiu) i acomiadaments ( En la cuantia obligatoria al Estatut dels Treballadors)

Les Prestacions de Seguretat Social i les millores de les Prestacions per Incapacitat Temporal  concedides per les empreses.

Asignacions destinades a satisfer Despeses d’Estudi dirigits a la actualització, capacitació o reciclatge, sempre que ho exigeixi el desenvolupament de l’activitat o característiques del lloc de treball.
La empresa haurà de comunicar a la TGSS l’import de tots els conceptes retributius amb independència de la seva inclusió o no a la Base de cotització.

Novetats en el contracte a temps parcial.

S’admet aquesta modalitat en el contracte de suport a emprenedors.

En el contracte hi hauran de figurar el número d’hores ordinàries ( al dia, setmana, mes o any) i la seva distribució.

Si la jornada és partida, tant sols s’admetra una única interrupció al dia.

No es podran fer hores extraordinàries, excepte per reparar sinistres i d’altres danys extraordinaris i urgents.

No es possible modificar la jornada de temps complet a temps parcial o viceversa sense acord amb el treballador. En definitiva no es possible aplicar reduccions de jornada com si fos una modificació subsancial de condicions de treball a l’ampara entre d’altre per causes econòmiques.

Flexibilització del Règim d’hores complementaries, que desenvolupem en el punt següent:

Flexibilització del Règim d’hores complementaries en el contracte a Temps Parcial.
Son aquelles que es realitzen a més de les hores ordinàries pactades en el contracte a temps parcial.

Només es pot exigir la seva realització si s’han pactat amb el treballador, per escrit  ja sigui simultaniament a la signatura del contracte o amb posterioritat.

Només es poden acordar hores complementaries en jornades superiors a 10 hores setmanals en còmput anual.

El número d’hores complementàries no pot excedir d’un 30% de les ordinàries ( es pot ampliar en el Conveni Colectiu).

El treballador ha de conèixer el dia i hora de realització de les hores complementàries amb un preavís de 3 dies.

Transcorregut 1 any, el treballador pot renunciar al pacte d’hores complementaries, si hi ha causa ( necessitats familiar, formatives o incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial)

En qualsevol moment es poden oferir hores complementaries d’acceptació voluntària en el contractes a temps parcial de caràcter indefinit i  de jornada superior a 10 hores setmanals en cómput anual. Aquestes no poden superar el 15% de les hores ordinàries acordades al contracte.

S’estableix la obligació de l’empresa de conservar resums anuals de Registres de Jornada durant un periode mínim de 4 anys. I també d’entregar junt amb la fulla de salaris un resum de totes les hores realitzades en el mes ( ordinàries i complementaries). Tot plegat sota la sanció de presumir el contracte celebrat a jornada completa.

Pel que fa a la reducció de modalitats contractuals,  es limitarà a una reducció i simplificació administrativa dels models (no de les modalitats), així mateix s’anuncia una reordenació/organització dels incentius a la contractació consistent  en recollir en un únic text normatiu les que existeixen en aquest moment. Per tant no s’esperen novetats importants en aquests temes més enllà d’endreçar el ja existeix en aquest moment