dilluns, 20 de febrer de 2017

SEPARACIÓN DE SOCIOS EN CASO DE FALTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS


Desde el pasado 1 de enero de 2017, los socios minoritarios de sociedades capitalistas que no coticen en bolsa, tendrán derecho a separarse de la sociedad y obligarla a que les compre sus acciones/participaciones sociales cuando la Junta General no acuerde distribución de dividendos.

Para ello es necesario: 

-      Que se produzca a partir del quinto ejercicio desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad.

-      Que el socio haya votado a favor de la distribución de beneficios sociales en la correspondiente Junta General.

-      Que la Junta General no acuerde la distribución como dividendo de al menos un tercio de los beneficios obtenidos en cada ejercicio social.

-      Los beneficios del ejercicio deben ser legalmente repartibles.

 
El plazo para ejercitar este derecho, es de un mes desde la fecha en que se hubiera celebrado la Junta General de socios. 

Como es obvio, el punto más conflictivo será la valoración de las acciones/participaciones sociales del socio.

dimarts, 7 de febrer de 2017

EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA AJUSTAT A DRET LA DESICIÓ EMPRESARIAL DE COMUNICAR LA NÒMINA ALS TREBALLADORS EN SUPORT INFORMÀTIC.


 

El passat 1 de desembre de 2016 la Sala 4ª del Tribunal Suprem, va dictar Sentència en la que rectifica la doctrina sobre l’entrega de nòmines i declara ajustada dret la comunicació a través de suport informàtic.

Els motius que han portat a aquest Alt Tribunal a rectificar-se són:

-          Les normes que regulen l’entrega de nòmines exigeixen l’entrega al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari però no estableixen el suport en el que s’ha d’efectuar l’entrega del rebut.

-          Ja s’ha admès que el treballador no signi el duplicat del rebut de salaris quan ha quedat constància del seu abonament mitjançant el comprovant que expedeix l’entitat bancària, el que dona recolzament a poder fer entrega per via informàtica. 

-          La entrega en suport informàtic compleix amb la finalitat de l’entrega al treballador de la copia del rebut de salaris.

-          El canvi en la forma d’entrega no suposa ni molèstia ni perjudici per als treballadors i compleix amb la finalitat d’entrega.

 No obstant lo anterior, s’ha de tenir present que l’entrega en suport informàtic no serà vàlida quan l’abonament dels salaris no es realitzi per transferència bancària, doncs en aquest cas el treballador ha de signar la nòmina en paper que és el rebut del pagament.