dimarts, 23 d’abril de 2019

PERMIS LABORAL PER ANAR A VOTAR

El permís per les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen de descans setmanal, és de com a màxim 4 hores.

Si la coincidència amb la jornada laboral i les eleccions es màxim de 2 hores, no hi ha permís.

Si la coincidència es de més de 2 hores i menys de 4, el permís serà de 2 hores.  A partir de 4 hores de coincidència s’ha de concedir permís de 4 hores. És potestat de la empresa la determinació del moment d’utilització de les hores.

 El permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal, és el de la jornada completa del dia de les eleccions, més un permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral immediatament posterior.

 El permís dels membres de mesa electoral o interventors que el dia de les eleccions si gaudeixen de descans setmanal, és el corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral immediatament posterior.

 El permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen de descans setmanal, es limita a la jornada completa del dia dels comicis.


També s’estableix la possibilitat de canvi de torn a petició de la persona interessada ( membres de mesa, interventors i apoderats) en aquells casos en que s’hagués de treballar en el torn de nit anterior a la jornada electoral.
 

dilluns, 1 d’abril de 2019

AMPLIACIO DEL PERMÍS DE PATERNITAT


El permís de paternitat queda ampliat a vuit setmanes des d'avui 1 d'abril, per tots els naixements que es produeixin a partir d'aquesta data. Les dues primeres setmanes del permís de paternitat es tindran que gaudir de forma ininterrompuda des de el moment del part i la resta pot ser exercitat des de la finalització d'aquest període fins que el fill faci 12 mesos. Es tracta d'un permís retribuït al 100 % i es intransferible (si el pare no en fa us es perd perquè no es pot cedir a la mare).

Aquest permís s'anirà ampliant fins l’any 2021 que serà de 16 setmanes per tal que sigui igual que el de la mare.