dijous, 25 de novembre de 2010

PARO AUTÓNOMOS
Si no tiene cubiertas las contingencias profesionales y quiere acceder a la prestación por cese de actividad (paro autónomos) la Tesorería General de la Seguridad Social ha abierto un plazo excepcional de 3 meses, a contar desde el 7 de noviembre de 2010, para poder acceder a la cobertura de contingencias profesionales y a la prestación por cese de la actividad.

El hecho de tener cubierta dicha prestación supone que en caso de cesar la actividad de su negocio podrá disfrutar de un subsidio equivalente al 70% del promedio de las bases cotizadas, siendo su duración hasta un máximo de 12 meses.

Asimismo, para aquellos autónomos que tengan a día de hoy cubiertas las contingencias profesionales, a partir de este mes de noviembre empezarán a cotizar automáticamente para la cobertura de la prestación por cese de actividad, lo que supondrá un incremento en su base de cotización del 2,2% (porcentaje que establecerá anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado), pero se aplicará una bonificación del 0,5% en la cobertura de contingencias comunes.

Por último, aquellos autónomos que solicitaron la cobertura de las contingencias profesionales con anterioridad al 30 de septiembre de 2010, a partir del 1 de enero de 2011 empezarán a cotizar tanto por éstas como por la prestación por cese de actividad.

dimecres, 3 de novembre de 2010

PROPERS CANVIS EN LA COTITZACIO DELS TREBALLADORS AUTONOMS


El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2011 recull noves mesures que afectaran les bases de cotització dels treballadors autònoms, amb la finalitat, no només d'augmentar les recaptacions, sinó d'avançar en l'equiparació entre l'aportació a la Seguretat Social durant la vida laboral i la quantia de la prestació que es rep després de la jubilació.

En aquest sentit, el Govern ha decidit avançar 5 anys l'edat límit que tindran els treballadors autònoms per triar la base de cotització de la Seguretat Social en els últims anys d'activitat professional. A partir de l'1 gener de 2011, els autònoms que vulguin tenir accés a les pensiones més altes quan se jubilin, hauran de cotitzar per les bases màximes, si més no, des dels 45 anys. Els autònoms que actualment tenen entre 45 i 49 anys disposen de termini fins a l'1 d'abril de 2011 per poder canviar la seva base de cotització.

També s'estableix un canvi en les cotitzacions personals dels empresaris que tenen més de 50 treballadors contractats. Des d'ara no podran cotitzar per la base mínima de cotització, tal com ho venien fent, sinó que hauran de passar a pagar, com a mínim, de 840 € a més de 1.000 €. Aquest import equival a la base mínima del Grup 1 de cotització, en el qual s'inclouen els llicenciats i el personal d'alta direcció.

Ja se sap, falten diners.