dimarts, 31 de juliol de 2012

ULTIMES NOVETATS FISCALS 2012

 IMPOST SOBRE LA RENSA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

·        Deducció vivenda habitual:
S’elimina en el període impositiu del exercici 2012 la compensació fiscal per deducció en la adquisició de la vivenda habitual als contribuents que van adquirir la seva vivenda abans del 20 de gener del 2006.  

·        Tipus de retenció. 
Amb efectes a partir del 1 de setembre de 2012, s’incrementaran els tipus de retenció de les següents rentes que fins ara es trobaven en el 15 % al 21 %.

-        Rentes derivades de cursos, conferencies, seminaris similars o derivats de la elaboració de obres literàries, artístiques o científiques: 21 %

-        Rendiments procedents de activitats professionals: 21 % 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)  

·        Pujada dels tipus impositius:
  Augmenten els tipus impositius generals i reduïts del Impost sobre el Valor Afegit.

§  El tipus de gravamen general del 18 % s’incrementa al 21 %.

§  El tipus reduït del 8 % s’incrementa al 10 %

§  Es manté el tipus súper reduït del 4% 

·        Hi ha determinats productes i serveis que tributaven al tipus reduït del 8 % i s’incrementen al tipus general del 21 %: 

§  Flors i plantes ornamentals, entrada de teatres, circs i demés espectacles i serveis prestats per artistes persones físiques, els serveis de perruqueria, els serveis de televisió digital i la adquisició de obres de art. 

·        S’incorpora un canvi en els tipus del regim especial de recàrrec de equivalència. 

§  El tipus del 4 % al 5,2 %

§  El tipus del 1 % al 1,4 %

La aplicació d’aquestes mesures en el Impost sobre el Valor Afegit entrarà en vigor el 1 de setembre de 2012.

IMPOST DE SOCIETATS 

·        Es limita durant els exercicis 2012 i 2013 la compensació de les bases imponibles negatives per entitats amb una xifra de negocis superior a 20 mill. d’euros 

·        Es produeix un increment transitori dels pagament fraccionats. El import mínim s’eleva del 8 % al 12 %. El tipus aplicable també s’incrementa per entitats amb un volum de operacions superior a 10 milions de euros. 

·        S’amplia la limitació de la deducció per despeses financeres, fent-la extensiva a totes les empreses en general, sense circumscriure’s a la seva vinculació a u grup mercantil. 

·        Es fixa un nou gravamen del 10 % sobre rentes de font estrangera, exclusiu fins el 30 de novembre de 2012.