dimarts, 7 de febrer de 2017

EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA AJUSTAT A DRET LA DESICIÓ EMPRESARIAL DE COMUNICAR LA NÒMINA ALS TREBALLADORS EN SUPORT INFORMÀTIC.


 

El passat 1 de desembre de 2016 la Sala 4ª del Tribunal Suprem, va dictar Sentència en la que rectifica la doctrina sobre l’entrega de nòmines i declara ajustada dret la comunicació a través de suport informàtic.

Els motius que han portat a aquest Alt Tribunal a rectificar-se són:

-          Les normes que regulen l’entrega de nòmines exigeixen l’entrega al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari però no estableixen el suport en el que s’ha d’efectuar l’entrega del rebut.

-          Ja s’ha admès que el treballador no signi el duplicat del rebut de salaris quan ha quedat constància del seu abonament mitjançant el comprovant que expedeix l’entitat bancària, el que dona recolzament a poder fer entrega per via informàtica. 

-          La entrega en suport informàtic compleix amb la finalitat de l’entrega al treballador de la copia del rebut de salaris.

-          El canvi en la forma d’entrega no suposa ni molèstia ni perjudici per als treballadors i compleix amb la finalitat d’entrega.

 No obstant lo anterior, s’ha de tenir present que l’entrega en suport informàtic no serà vàlida quan l’abonament dels salaris no es realitzi per transferència bancària, doncs en aquest cas el treballador ha de signar la nòmina en paper que és el rebut del pagament.