dilluns, 17 de juliol de 2017

PRSENTACIO TELEMATICA D'AUTOLIQUIDACIONS


El passat mes de juny va entrar en vigor l’Ordre VEH/85/2017, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris (DOGC 7370, de 16.05.2017).

Les autoliquidacions que s’hauran de presentar telemàticament de manera obligatòria són les relatives a:

- l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620),
- l'mpost sobre successions i donacions (models 660 i 650, 651, 652 i 653),
- l'impost sobre les estades en establiments turístics (models 940 i 950),
- i la tributació sobre el joc (models 040, 042, 043, 044, 045 i 046).


Queden exonerades de la presentació per mitjans electrònics aquelles declaracions que no es puguin realitzar amb els mitjans tecnològics o programes d'ajuda que l'Agència Tributària de Catalunya posi a disposició dels contribuents.