dimecres, 21 de juny de 2017

NOU IMPOST D’ ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES


A partir de l’1 de Juliol del 2017, si una societat es propietària d’  immobles o vehicles a motor de 200 CV o més, que no estiguin afectes a l’activitat, que no  generin cap rendiment (que no estiguin llogats, per exemple)  o que no figurin  com a retribució en espècie a la nòmina (per exemple, com a ús particular  del vehicle de l’empresa), hauran de tributar  (IMPOST D’ACTIUS NO PRODUCTIUS).   També ho hauran de fer altres béns, com embarcacions, obres d’art, joies, antiguitats, etc…, però els casos més comuns seran els referits a vehicles a motor i immobles.

 
VALORACIÓ

La valoració dels IMMOBLES es farà segons el seu valor cadastral a 1 de Gener de cada any*

La valoració dels VEHICLES A MOTOR: pel seu valor de mercat a 1 de Gener de cada any *. No obstant, la Llei indica que es poden aplicar les taules de valoració vigents a efectes  de l’Impost sobre transmissions patrimonials

 
*Aquest any serà el 30/6/17.
 

TIPUS IMPOSITIUS

Els tipus impositius aniran del  0,21 % al 2,75 %